STUDII ANGLO-AMERICANE (ANGLO-AMERICAN STUDIES)

STUDII ANGLO-AMERICANE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

 

Misiune și obiective

Programul de master Studii Anglo-Americane (în limba engleză) se adresează absolvenților de Studii de licență din domeniul fundamental Științe umaniste si arte, care doresc să aprofundeze studiile în ciclul II (studii de master) sau celor care doresc o fundamentare intermediară, pentru a continua cercetarea în ciclul III ( studii doctorale).

 

În contextul relațiilor cu spațiul euro-atlantic, al integrării europene şi globalizării culturale, în contextul în care Marea Britanie și Statele Unite ale Americii reprezintă zone de influență geo-politică, socială, culturală, literară, educațională și în mediul de afaceri, în contextul în care limba engleză este noua lingua franca în comunicarea globală, misiunea programului de master Studii Anglo-Americane (în limba engleză) este de a aprofunda formarea de specialiști pentru aceste medii profesionale.

 

Programul  de masterat de cercetare, Studii Anglo-Americane (în limba engleză) își propune să dezvolte gândirea critică a studenților,  interpretarea sensurilor informațiilor, capacitatea de înțelegere a dinamicii relațiilor anglo-americane. Acest discernământ oferă șanse de reușită în carieră pentru absolvenții care doresc să se dedice cercetării academice sau celor care doresc să se dedice carierei didactice în învățământul preuniversitar şi universitar. Dincolo de aceste zone, în contextul evoluției tehnologice, în care limba engleză reprezintă un pașaport lingvistic și profesional, absolvenții pot  viza și alte arii ocupaționale care probează competențe avansate de limba engleză (scriere, vorbire, înțelegere a mesajului scris/oral), inclusiv în mediul digital online

 

Discipline de studiu

Disciplinele din cei doi ani de studiu vitează formarea de competențe avansate prin studii teoretice și aplicate de lingvistică (semantică, pragmatică, socio-lingvistică), literatură, teorie literară, istorie, politică, cultură, teatru, mass media, film, traducere, cu studii de caz în diversitatea anglo-americană. 

 

Anul I

Semestrul 1

Postmodernitate şi postmodernism: teorii şi practici culturale / Feminismul anglo-american: teorie și discurs /Cultura media: semiotică și discurs /  Studii autobiografice britanice şi americane /  Repere culturale în teatrul elisabetan / Etică și integritate academică / Curs opţional I:  Literaturi etnice britanice și americane / Interpretări ale corpului în literatura şi arta Europei occidentale şi a Statelor Unite. / Curs lector Fulbright /

Semestrul 2

Teorii ale identităţii în discursul cultural contemporan / Paradigme culturale în proza britanică şi americană modernă / Estetică și politică în teatrul britanic și american contemporan / Discursul adaptărilor: de la text la imagine /  Pragmatică cognitivă /  Curs opţional IIRepere contraculturale americane / Traducere și interpretare în spaţiul anglo-american: teorii și practici. Curs lector Fulbright

 

Anul II

Semestrul 1

Paradigme culturale în proza britanică şi americană contemporană / Reprezentări ficționale ale orașului american și european /  Intertextualitate si rescriere în spațiul cultural britanic și american contemporan /  Varietăţii ale limbii engleze /  Literatura americană post 9/11 /  Curs opţional III: Istoria culturală contemporană - cultura si politica pluralismului in SUA / Orientări și perspective în lingvistica contemporană. Curs lector Fulbright.

Semestrul 2

Educaţie multiculturală: probleme și soluții / Cultura consumismului britanic și american / Conexiuni transatlantice în poezia contemporană  /  Voci feminine in teatrul britanic si american contemporan / Iconuri culturale britanice şi americane / Curs opţional IV: Industria culturală și promovarea literaturii /  Lingvistica comparată a limbilor germanice și romanice / Curs lector Fulbright

 

Programul este acreditat conform standardelor și regulamentelor ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), iar absolvenții obțin diploma de master în Domeniul de masterat FILOLOGIE,  Domeniul fundamental ȘTIINȚE UMANISTE ŞI ARTE. 

Forma de învăţământ:cu frecvență (IF)

Limba de studiu: engleză

 

Perspective profesionale

Durata studiilor: 2 ani (120 de credite), finalizate cu elaborarea și susținerea Lucrării de disertație.

Inserția profesională a absolvenților se află în ariile ocupaționale din Grupa majoră 2 din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) – Specialiști în diverse domenii de activitatate, cu corespondența professională din Grupa 2, Professionals, inclusă în ISCO 08 – (International Standard Classification of Occupations 2008)

- subgrupa majoră 23 - specialiști în învățământ

      -grupa minoră 231 profesori universitari și asimilați;

-grupa de bază 2353 alți instructori – formatori de limbi străine

- subgrupa majoră 26 - specialiști în domeniul (juridic) social si cultural 

     -grupa minoră 264 - autori, jurnalistii si lingvisti 

-grupa de bază 2641 - autori si asimilați

-grupa de bază 2643 - traducatori, interpreți si alti lingvisti

-ocupatii: 264301Filolog, 264302 Interpret, 264304 Referent literar,

264305 Secretar literar, 264306 Traducator (studii superioare),

264307 Translator, 264309 Revizor lingvist, 264312 Cercetator in  lingvistică, 264313 Asistent de cercetare in lingvistica, 264314 Cercetator in filologie, 264315 Asistent de cercetare in filologie