ANUNTURI ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 


Vă rugăm să verificați listele provizorii. Identificarea în liste se face în funcție de numărul legitimației de concurs. Înmatricularea se va face fizic, la sediul Facultății de Litere, conform următorului program:
miercuri, 24 iulie, între orele 9:00-17:00;
joi, 25 iulie, între orele 09:00-13:00.  


Acte necesare

Acte necesare 2024

 

 

 

2023

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER, SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2023

 

 1. Cetățenii români cu diplomă de bacalaureat/ licență obținută în România care se înscriu la concursul de admitere (licență/ master) vor încărca pe platforma on-line a admiterii (https://admitereonline.univ-ovidius.ro/) un dosar de candidatură care va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg): 
 1. declarație RGDP;
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/ scanate încărcate pe platformă și cele originale
 3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. actul de identitate (carte de identitate/ buletin sau pașaport);
 6.  certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 7. diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2023, diploma sau adeverința de bacalaureat - pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat, cu diplomă echivalentă sau cu adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2023) care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat (inclusiv mediile la probele susținute), nu vor fi înscriși la concursul de admitere; 
 8. prin excepție de la litera g, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 9.  diploma de licență obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2023, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la programe de studii de master;
 10.  foaia matricolă (situație școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate (în cazul înscrierii la studii universitare de master);
 11.  atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere a diplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2023 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
 12. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX și FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 13. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență (dacă este cazul); 
 14. adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 15. fotografie color – tip buletin/ carte de identitate (la înmatriculare vor fi depuse 4 fotografii); 
 16. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverința ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere; 
 17. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care se înscriu pe locurile destinate exclusiv formării cadrelor didactice;
 18.  pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente, doar dacă aceștia candidează pe locuri fără taxă destinate persoanelor de etnie romă:
  1. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  2. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  3. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 1. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială;
 2. adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență/masterat (finalizat sau în derulare la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România), după caz.
 3. Scrisoarea de intenție, respectiv eseul motivațional, conform prevederilor din criteriile de admitere ale FL.
 4. solicitare de echivalare a studiilor efectuate anterior și de înmatriculare în an superior, după caz.
 • Nu sunt acceptate acte de studii sau acte de stare civilă deteriorate (rupte, tăiate, ilizibile), ori asupra cărora s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului respectiv.
 • În cazul în care candidatul este declarat admis pe loc finanțat de la bugetul de stat, actele de studii prevăzute la alin (1) lit. g, lit. i, respectiv lit. j, vor fi depuse în original la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concursul de admitere. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat/ licență în sesiunile anului școlar/ universitar curent.
 • Candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. g, lit. i și lit. j, în original, la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Documentul solicitat la alin. (1) lit. k este valabil numai dacă este emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS 5553/ 2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licență. 
 • Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății. Pentru candidații care prezintă la înmatriculare doar documente în original, comisia tehnică de admitere pe facultate are obligația de a asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

 

 1. Cetățenii din statele membre UE, SEE și CE și cetățenii români cu studii în străinătate care se înscriu la concursul de admitere (licență/ master) vor încărca pe platforma on-line a admiterii (https://admitereonline.univ-ovidius.ro/) un dosar de candidatură care va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):
 1. declarație RGDP;
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/ scanate încărcate pe platformă și cele originale; 
 3.   cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
 4.    certificatul de naștere – împreună cu traducere legalizată;
 5. actul care atestă domiciliul stabil în străinătate – împreună cu traducere legalizată;
 6.    copie de pe pașaport (paginile 1-4), valabil la momentul înscrierii, sau alt act de identitate; 
 7. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui – împreună cu traducere legalizată;
 8. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2023, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară, precum și celelalte mențiuni relevante ce se vor regăsi în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă; Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova - împreună cu traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată pentru fiecare opțiune;   Prin excepție, în condițiile în care nu pot fi îndeplinite supralegalizările menționate mai sus, din motive bine întemeiate, se va proceda la recunoașterea documentelor cu avizele existente, cu condiția acceptării și de către ME;
 9.    diploma de licență sau echivalentă vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, împreună cu traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master; Prin excepție, în condițiile în care nu pot fi îndeplinite supralegalizările menționate mai sus, din motive bine întemeiate, se va proceda la recunoașterea documentelor cu avizele existente, cu condiția acceptării și de către ME;
 10.   foaia matricolă (situație școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate (în cazul înscrierii la studii universitare de master), împreună cu traducere legalizată în limba română. Echivalarea se va efectua de către comisia tehnică pe facultate, care poate solicita expertiza comisiei de echivalare ECTS la nivel de universitate/DSS;
 11. cerere de recunoaștere a studiilor pentru cetățeni UE, SEE și CE, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu de către ME (în cazul în care se solicită obținerea atestatului prin UOC);
 12. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere pentru candidații care au absolvit în anul 2023 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
 13. certificat/diplomă de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate ME, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român, cu nivel acceptat minim B1, ori susțin testul de competență lingvistică, eliminatoriu, organizat de Facultatea de Litere din cadrul UOC. Testul este certificat prin eliberarea unui atestat, utilizat în dosarul de înscriere – pentru candidații la studii universitare de licență/master cu predare în limba română. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;
 14. adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează (tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională); 
 15. fotografie color –tip buletin/ carte de identitate (la înmatriculare vor fi depuse 4 fotografii); 
 16. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, FTX sau TX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 17. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;
 18. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS (dacă este cazul);
 19. dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 20. scrisoarea de intenție, respectiv eseul motivațional, conform criteriilor de admitere ale FL.
 • Nu sunt acceptate acte de studii sau acte de stare civilă deteriorate (rupte, tăiate, ilizibile), ori asupra cărora s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului respectiv.
 • La înmatriculare candidații vor prezenta dosarul cu documentele de candidatură în original, vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere și pașaportul cu viză valabilă în scop de „studii”, sub sancțiunea anulării procesului de admitere, fără returnarea taxelor de înscriere și de prelucrare dosar și fără posibilitate de contestație.
 • Candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. h, lit. i și lit. j, în original, la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Documentul solicitat la alin. (1) lit. l este valabil numai dacă este emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS 5553/ 2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licență. 
 • Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății. Pentru candidații care prezintă la înmatriculare doar documente în original, comisia tehnică de admitere pe facultate are obligația de a asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

 

 1. Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):
  1. declarație RGDP
  2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/ scanate încărcate pe platformă și cele originale; 
  3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
  4. certificatul de naștere – împreună cu traducere legalizată;
  5. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate – împreună cu traducere legalizată
  6. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii; 
  7. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui – împreună cu traducere legalizată;
  8. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2023, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară, precum și mențiuni relevante ce se vor regăsi în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, / împreună cu traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată; Prin excepție, în condițiile în care nu pot fi îndeplinite supralegalizările menționate mai sus, din motive bine întemeiate, se va proceda la recunoașterea documentelor cu avizele existente, cu condiția acceptării și de către ME;
  9. în cazul înscrierii la studii universitare de master, diploma de licență sau echivalentă vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova / împreună cu traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitare de master; Prin excepție, în condițiile în care nu pot fi îndeplinite supralegalizările menționate mai sus, din motive bine întemeiate, se va proceda la recunoașterea documentelor cu avizele existente, cu condiția acceptării și de către ME;
  10. foaia matricolă (situația școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate, (în cazul înscrierii la studii universitare de master), împreună cu traducere legalizată în limba română; echivalarea se va efectua de către comisia tehnică pe facultate, care pot solicita expertiza comisiei de echivalare ECTS la nivel de universitate/DSS;
  11. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației; completată la toate rubricile;
  12. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere pentru candidații care au absolvit în anul 2023 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
  13. certificat/ diplomă de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate ME, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român, cu nivel acceptat minim B1, ori susțin testul de competență lingvistică, eliminatoriu, organizat de Facultatea de Litere din cadrul UOC. Testul este certificat prin eliberarea unui atestat, utilizat în dosarul de înscriere – pentru candidații la studii universitare de licență/master cu predare în limba română. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;
  14. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se studiază la programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă;
  15. adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar, care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
  16. fotografie color – tip buletin/ carte de identitate (la înmatriculare vor fi depuse 4 fotografii); 
  17. chitanța taxei de evaluare a dosarului la DSS;
  18. dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  19. declarație cu lista documentelor depuse la dosar;
  20. scrisoarea de intenție, respectiv eseul motivațional, conform criteriilor de admitere ale FL.
 1. Nu sunt acceptate acte de studii sau acte de stare civilă deteriorate (rupte, tăiate, ilizibile), ori asupra cărora s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului respectiv.
 2. La înmatriculare candidații vor prezenta dosarul cu documentele de candidatură în original, vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii (valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv), și pașaportul cu viză valabilă în scop de „studii”, sub sancțiunea anulării procesului de admitere, fără returnarea taxelor de înscriere și de prelucrare dosar și fără posibilitate de contestație; orice schimbare în parcursul universitar în sens contrar înscrierilor din scrisoarea de acceptare inițială va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către ME a unei noi scrisori de acceptare.
 3. Candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. h, lit. i și lit. j, în original, la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Documentul solicitat la alin. (1) lit. l este valabil numai dacă este emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS 5553/2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licență. 
 4. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății. Pentru candidații care prezintă la înmatriculare doar documente în original, comisia tehnică de admitere pe facultate are obligația de a asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

 

 

2021

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE LICENȚĂ/MASTER

 

FACULTATEA de LITERE, 2021

 

 

Cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere (licență/master) vor încărca pe platforma on-line a admiterii un dosar de candidatură care va conține următoarele documente (în format pdf sau jpg):

 1. declarație RGDP(va aparea în platforma online sub forma de câmp care trebuie bifat de către candidat);
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformăşi cele originale(va apărea în platforma online sub forma de câmp, care trebuie bifat de către candidat);
 3. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. actul de identitate, valabil la momentul înscrierii;
 6.  certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 7. diploma de bacalaurea tsau, pentru promoția 2021, diploma sau adeverința de bacalaureat, obținute în România. Candidații cu diplomă de bacalaureat, cu diplomă echivalentă sau cu adeverință de bacalaureat pentru promoția 2021care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat nu vor fi validați pe platformă în concursul de admitere.
 8. prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 9.  diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2021), în cazul înscrierii la studii universitare de master;
 10.   adeverințadin care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX și FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 11. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
 12.   foaia matricolă/ suplimentul la diplomă (după caz);
 13. adeverință medicalăeliberată de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este nu este luată în evidență cu boli cronice; clinic sănătos pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 14. fotografie color– tip buletin/carte de identitate;
 15. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 16. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care se înscriu pe locurile destinate exclusiv formării cadrelor didactice;
 17. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  1. recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  2. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  3. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 18. Scrisoarea de intenție, respectiveseul motivaţional, conform prevederilor din criteriile de admitere ale FL.

(2) Nu se admit spre încărcarea pe platformă acte de studii sau acte de stare civilă deteriorate   

(rupte, tăiate, ilizibile), ori asupra cărora s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului respectiv.

  (3)Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis). Fac excepție documentele de identitate, care se depun în copie certificată conform cu originalul. Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

  (4)Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la alin (1), în original, până la începerea anului universitar 2021-2022, în caz contrar ei vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

Cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE  care se înscriu la concursul de admitere (licență/master) vor încărca pe platforma on-line a admiterii un dosar de candidatură care va conține următoarele documente (în format pdf sau jpg):

 1. declarație RGDP(va apărea în platforma online sub forma de câmp care trebuie bifat de către candidat);
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformăşi cele originale (va apărea în platforma online sub forma de câmp care trebuie bifat de către candidat);
 3.  cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere, în original și traducerea legalizată;
 5. actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 6. cartea de identitate/ pașaportul (paginile 1,2,3, 4) valabil la momentul înscrierii; 
 7. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 8. diploma de bacalaureatsauechivalentă ori, pentru promoția 2021, adeverința debacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă; Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova/ în copie și  traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată pentru fiecare opțiune;
 9.  diploma de licenţă vizată cu apostilă Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 10.  atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere, pentru candidații care au absolvit în anul 2021 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverința este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul depășește termenul limită adeverința îşi pierde valabilitatea) - valabil pentru candidații care au obținut Atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
 11. foile matricole, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitare de master, (situația școlară) / în copie și traducerea legalizată în limba română
 12. certificat de absolvirea Anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate deME, la admiterea la studii universitare de licență/master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat
 13. adeverință medicalăcu mențiunea clinic sănătos, emisă de medicul de familie sau medicul școlar;
 14. fotografie color–tip buletin/carte de identitate;
 15. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, FT sau CT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 16. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
 17. scrisoarea de intenţie, respectiv eseul motivaţional, conform criteriilor de admitere ale FL.

(2) Nu se admit spre încărcarea pe platformă acte de studii sau acte de stare civilă deteriorate (rupte, tăiate, ilizibile), ori asupra cărora s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului respectiv.

(3) Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis). Fac excepție documentele de identitate, care se depun în copie certificată conform cu originalul. Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

(4) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la alin (1), în original, până la începerea anului universitar 2021-2022, în caz contrar ei vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

 

Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE şi CE va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 1. declarație RGDP(va apărea în platforma online sub forma de câmp care trebuie bifat de către candidat);
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformăşi cele originale (va apărea în platforma online sub forma de câmp care trebuie bifat de către candidat);
 3. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naştere;
 5. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate
 6. pașaportul(paginile 1, 2, 3, 4) valabil la momentul înscrierii;
 7. certificatul de căsătorie,  pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 8. diploma de bacalaureatsau echivalentă ori, pentru promoția 2021, adeverința debacalaureatîn care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, / în copie și traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
 9. în cazul înscrierii la studii universitare de master, diploma de licență vizată cu apostilă Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova/ în copie și traducere legalizată în limba română.
 10. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii,care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației Naționale; completată la toate rubricile;
 11. foile matricole, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitare de master, (situația școlară) / în copie și traducere legalizată în limba română.
 12. certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de ME cu nivelul acceptat minim acceptat B1 sau diplomă de absolvire a Anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituțiile agreate de către ME. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat
 13. fotografie color– tip buletin/carte de identitate;
 14. copia chitanţei de evaluarea dosarului la DSS;
 15. copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 16. declarație cu lista documentelor depuse la dosar;
 17. scrisoarea de intenţie, respectiv eseul motivaţional, conform criteriilor de admitere ale FL.

 (*) La înmatriculare, candidații vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original (în caz contrar procesul de admitere va fi anulat automat, fără returnarea taxelor de înscriere și prelucrare dosar, fără posibilitate de contestație), vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii (valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv; orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către ME a unei noi scrisori de acceptare) şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".

(*) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la alin (1), în original, până cel târziu la sfârșitul semestrului întâi al anului universitar, în caz contrar ei vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

Candidații rromi care îşi probează statutul cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenționate de la bugetul de stat, în conformitate cu Art. 20 litera q:

 1. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
 2. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
 3. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
 4. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.