Centrul de Studii pentru Limbi și Literaturi Romanice

 

Centrul de cercetare Limbi şi Literaturi romanice - LiLiRo,  înființat prin HS43 / 16.05.2011 asumă ca misiune stimularea activităţii de cercetare lingvistică şi literară performantă a cadrelor didactice universitare în domenii de actualitate din axele de cercetare ale centrului, stimularea dialogului şi cooperării în cercetare, atât între cercetătorii din Constanţa cât şi între aceştia şi cei din alte centre de cercetare din ţară şi străinătate, asigurarea transferului de metodologie de cercetare şi de etică a cercetării spre generaţiile tinere, centrul fiind un fundament al organizării şi dezvoltării procesului de predare / învățare în mediu academic și o pepinieră pentru tinerii cercetători.

Sala: 128

Director: prof.dr.habil. Monica VLAD

Consiliu științific: prof.dr.habil. Monica VLAD, prof. dr. habil. Mioara CODLEANU, cadru didactic asociat, conf.dr. Cosmin CĂPRIOARĂ, lect.dr. Daniela CRĂCIUN, lect. dr. Marinela VRĂMULEȚ

Secretar ştiinţific: lect.dr. Iuliana DAVID

 

Direcții de cercetare

 • Plurilingvism şi interculturalitate
 • Traductologie şi interacţiuni verbale
 • Literatură şi studii culturale
 • Lingvistică romanică

 

Direcția 1Plurilingvism şi interculturalitate    

1.1 Teme incluse în direcție

 • Analiza corpusurilor plurilingve
 • Abordarea dinamicilor interculturale
 • Predarea limbilor moderne în dinamică plurilingvă

1.2 Echipa de cercetare: Prof.dr.habil.MonicaVLAD,conf.dr. SandinaVASILE,  asist.dr. Anamaria IONIŢĂ, asist.dr. Luminiţa STERIU, dr.Veronica HAGI,dr. Daniela MITACU, drd. Iuliana LINEA, drd. Janetta BĂRĂITARU, drd. Mirela PISALTU, drd. Anca MONCEA, drd. Carmen STAN, drd. Luiza VLAD, drd. Mihaela BEJENARU, drd. Camelia ȚUGLEA, mrd. Florina BĂLAN, mrd. Florina CHILIANU.

 

Direcția 2Traductologie şi interacţiuni verbale

2.1Teme incluse în direcție

 • Specificitate identitară şi obstacole traductive
 • Interacţiuni verbale şi traducere

2.2 Echipa de cercetare: Prof. dr. habil. Mioara CODLEANU, lect.dr. Marinela VRĂMULEȚ, conf. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ, drd. Aura PETRE

 

Direcţia 3Literatură şi studii culturale

3.1Teme incluse în direcție

 • Literatura franceză şi francofonă, literaturi romanice, studii culturale
 • Percepția spațiului în limbă şi literatură

3.2 Echipa de cercetare: lect.dr. Daniela CRĂCIUN, lect.dr. Iuliana DAVID, lect.dr. Marinela Vrămuleţ, prof. dr. Cristina TAMAŞ, prof. dr. habil. Mioara CODLEANU, drd. Camelia ŢUGLEA, drd. Alina GRIGORE

 

Direcţia 4 - Lingvistică romanică

4.1 Teme incluse în direcţie

 • Moştenire şi inovaţie în limbile romanice
 • Fenomene concordante/divergente în morfosintaxa limbilor romanice
 • Dialectologie romanică (pe baza atlaselor dialectale romanice : regionale, naţionale şi AliR)

4.2 Echipa de cercetare: conf.dr. Cosmin CĂPRIOARĂ, lect.dr. Marinela VRĂMULEȚ, prof. dr. habil. Florentina NICOLAE, conf. dr. Camelia DRAGOMIR, conf.dr. Veronica NEDELCU

 

Portofoliul de cercetare al centrului  

Publicații

1. VLAD, M. ; GALLIGANI, S. (2020) : Didactique du plurilinguisme et formation des enseignants : contextes, dispositifs et perspectives n. 67 al revistei Recherches et Applications Le Français dans le Monde Paris : Cle International, ISSN : 0994-6632.

2. CISLARU, G. ; CLAUDEL, C., VLAD, M. (2020) : L’Ecrit universitaire en pratique (4eme édition revue et complétée), Bruxelles : De Boeck, col. Méthodes en sciences humaines, ISBN : 9782807328679(224 pagini).

3. CANDEA, M. ; CAUSA, M. ; CIUGUREANU, A. ; QUANQUIN, H. ; VLAD, M. (dir.) (2018) : International Journal of Cross Cultural Studies and Environmental Communication, vol. 1/2018, Corpus, Bucureşti : Editura Universitară, ISSN : 2285 – 3324.

4. CODLEANU, M. (2017) :Interactions verbales et traduction. Domaine roumain-français/français-roumain, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-28-0640-8.

5. CODLEANU,M. (2017):Implications socio-culturelles dans l’acte traductif : l’adaptation, Editions Universitaires Européennes,ISBN 978-3-330-87831-0.

6. CODLEANU, M. (2021) : « Valences identitaires de la charge variétale dans la traduction » »,in DICE (Diversité et identité culturelle en Europe) nr. 18/1, ISSN:2067-0931, pp. 39-56.

7. CRÃCIUN, D. (2018) : Guido Gozzano orientalista: «Verso la cuna del mondo» în The Annals of ”Ovidius” University of Constanța: Philology Series Vol. XXIX, 2/2018,pp. 28-33.

8. CRÃCIUN, D. (2017) :Aluzia intertextuală în traducerile româneşti ale romanelor lui Umberto Eco ȋn Studiile romȃnești ȋn context Inter- și Transdisciplinar. In memoriam Marin Mincu, Editura Universitară, București, pp. 132-143, ISBN 978-606-28-0610-1.

9. DAVID, I. (2020) : „A tavola con Gli indifferenti: appunti sulle caratteristiche dei pasti nel romazo moraviano”, în Analele Universităţii „Ovidius”. Seria Filologie, vol. XXXI, nr. 2/2020, pp. 47-58.

10. DAVID, I. (2018) : „Călători și mijloace de locomoție în textele lui Dino Buzzati”, în Oana Boșca-Mălin, Aurora Firța-Marin (coord.), Testo, contesto, metatesto. Studi di letteratura, linguistica e traduttologia. In Onore di Smaranda Bratu Elian, Institutul European, Iași, pp. 157-167, ISBN 978-606-24-0231-0.

11. DAVID, I. (2017) : Esercizi lessicali e di traduzione / Exerciţii lexicale şi de traducere. Quaderno di studio per il corso pratico d’italiano. Livello intermedio / Caiet de studiu pentru cursul practic de limba italiană. Nivel mediu, Editura Universitară, Bucureşti.

12. CÃPRIOARÃ, C. (2021) :Particularités de la latinité roumaine. Relecture des recherches dans le domaine, în Diversité et identité culturelle en Europe/Diversitate şi identitate culturală în Europa (DICE), Tome 18/1, Editura „Muzeul Literaturii Române”, Bucureşti, pp. 57-94.

13. CÃPRIOARÃ, C. (2020) :Romanian language, between tradition and innovation, book chapter in D. Flaut et al., Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and Innovations, Springer International Publishing, XV, 543 p.

14. VRÃMULEŢ, M. ; BEJAN, C. (2021) : „Espressioni idiomatiche verbali relative alle emozioni in italiano e romeno“ in Lene Schøsler, Juhani Härmä (éds.) avec la collaboration de Jan Lindschouw, Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes. (Copenhague, 1-6 juillet 2019) Volume 2. Société de Linguistique Romane / Éditions de linguistique et de philologie, Strasbourg.(pp 537-548).

15. SILVESTRINI, M. ; VRĂMULEȚ, M. ; CAZACU, L. (2019) :In giro per l’Italia in 14 tappe. Corso di lingua italiana per parlanti rumeno, Editura Pro Universitaria, Bucureşti,  386 p.

 

6.2.Manifestări științifice sub egida centrului

6.2.1. Manifestări științifice organizate

Școala internațională doctorală de toamnăCORPUS, organizată de către Școala doctorală de Științe umaniste din Universitatea „Ovidius” din Constanța, Liliro şi Agenţia Universitară a Francofoniei (Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 13-16 septembrie 2017) (responsabil, prof. univ.dr. habil. Monica Vlad)

Seria de conferinţe online organizată în cadrul masteratului Limbile moderne în dinamică plurilingvă sub forma proiectului Les visages du plurilinguisme (responsabil, prof. univ.dr. habil. Monica Vlad):

 • 16.10.2020, conferinţa Uma experiência de promoção da educação plurilíngue no Brasil susţinută de Erica Sarsur, Universidade Federal de Minas Gerais, Brésil
 • 30.10.2020, conferinţa La Francophonie, creuset de la diversité linguistique susţinută de Claudia Pietri, spécialiste de programme pour la promotion de la diversité linguistique (DLFDCF), Organisation Internationale de la Francophonie, Paris
 • 12.11.2020, conferinţa L’enseignant de FLE face aux classes hétérogènes du point de vue ethnolinguistique. De l’observation aux solutions didactiques susţinută de Veronica Hagi, docteure en Philologie de l’Ecole doctorale de l’Université Ovidius de Constanţa
 • 26.11.2020, conferinţa Promouvoir le plurilinguisme au niveau didactique susţinută de Mariella Causa de l’Université Bordeaux Montaigne, Franţa
 • 10.12.2020 conferinţa Les approches plurielles dans l’enseignement des langues : naissance, évolutions et perspectives susţinută de Michel Candelier, professeur émérite, Université Le Mans, Franţa
 • 14.01.2021 conferinţa Du plurilinguisme à l’enseignement bi-plurilingue : quelques réflexions susţinută de Laurent Gajo de la Ecole de langue et de civilisation françaises, Université de Genève, Elveţia
 • 21 aprilie 2021 conferinţa Plurilinguisme, EMILE et STIAM : pour créer le lien école – famille – communautés susţinută de Daniele Moore, Simon Fraser University, Vancouver, Canada

Dante celebrato all’Università “Ovidius” di Constanța– în cadrul celei de-a XXI-a ediții a Săptămânii Limbii italiene în lume Dante, l’italiano, colectivul de italiană, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 20 octombrie 2021

Conferinṭa internaţională anuală METAFORĂ, SPAȚIALITATE, DISCURS (2017-2021), Universitatea „Ovidius” din Constanţa (secțiunea Limbi și literaturi romanice)

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, organizată de Departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi Știinţele Comunicării, Universitatea „Ovidius”din Constanţa (secțiunea Limbi și literaturi romanice)

 

6.2.2. Manifestări științifice anunțate / previzionate

 • Colocviul internaţional L’Université pluri-langues organizat în parteneriat cu AUF ECO, Université Bordeaux Montaigne în perioada 23-25 iunie 2022. Construcţia apelului este în curs.

 

6.3. Proiecte

 • Analiza practicilor didactice plurilingve. Proiectul presupune colectarea unui corpus de înregistrări audio în ore de limbă străină şi analiza acestuia din diferite perspective (utilizarea alternanţei codice, translanguaging /vs/ erori în raport cu norma, tehnici de corectare, etc.).
 • Conexiuni culturale și percepția reciprocă româno-italiană în contextul migrației. Proiectul vizează elemente de civilizație și identitate românească în Italia, reprezentarea românilor în imaginarul cultural și social italian, precum și, invers, modul de raportare al italienilor la spațiul românesc/dobrogean (responsabili proiect : lect.dr. Iuliana DAVID și lect.dr. Daniela CRĂCIUN).