ANUNTURI ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 


Vă rugăm să verificați listele provizorii. Identificarea în liste se face în funcție de numărul legitimației de concurs. Înmatricularea se va face fizic, la sediul Facultății de Litere, conform următorului program:
miercuri, 24 iulie, între orele 9:00-17:00;
joi, 25 iulie, între orele 09:00-13:00.  


Taxe

2024

TAXE

 

2023

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 SE PERCEP URMĂTOARELE TIPURI DE TAXE:

 

1. Taxă de înscriere la concursul de admitere

 1. Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE: 100 lei/ facultate
 2. Candidați cetățeni străini din statele terțe UE, SEE, CE: 150 euro 
 3. Următoarele categorii de candidați beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare:
 • orfani cu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);
 • salariați UOC și copiii salariaților UOC – vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat UOC;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate; 
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului.

2. Taxă de evaluare a eligibilității dosarului, pentru candidații cu acte de liceu emise de alte state: 150 euro.

Taxa de evaluare a eligibilității dosarului rămâne valabilă pentru anul în curs, în situația în care candidatul solicită schimbarea scrisorii de acceptare pentru un alt program de studii din cadrul UOC.

3. Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică (dacă este cazul):

 1. Candidați cetățeni români: 250 lei
 2. Candidați cetățeni străini: 100 euro 

4. Taxă de înmatriculare: 150 lei/program

5. Taxă de școlarizare:

a. Pentru toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF):

 • Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE: 3500 lei/an
 • Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro: 2700 euro/an

b. Pentru programul de studii universitare de licență Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană), forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR):

 • Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE: 3300 lei/an

c. Pentru toate programele de master:

 • Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE: 3700 lei/an
 • Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro: 2700 euro/an

 

Toate taxele se achită pe platforma de admitere, la pasul 8. enlightened Dacă se depun mai multe dosare, la pasul 8 se va selecta Scutit și se va încărca dovada plății primita pe email/ extras din internet banking!

 

Taxele achitate nu se restituie.

 

 

 

 

Arhiva

 

Poți plăti taxa de înscriere:

 • prin transfer bancar către contul universității afișat mai jos

RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, Cod Fiscal 4301332

Trebuie să apară clar pe ordinul de plată toate detaliile de plată:

 • Nume/Prenume candidat
 • Facultatea pentru care optează/Specializarea.

 

 

Taxe valabile pentru admiterea și școlarizarea în anul universitar 2020-2021

 

1) Taxe înscriere pentru candidați din state UE, SEE și CE - 100 lei

 

2)Taxe de înmatriculare pentru candidații din state UE, SEE și CE - 100 lei

 

3) Taxe înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE – 100 euro

 

4) Taxe de școlarizare / an

3500 lei / an pentru candidatii cetățeni români, UE, SEE, CE – programele de studii universitare de licență învăţământ cu frecvenţă (IF)

 

3300 lei / an pentru candidatii cetățeni români, UE, SEE, CE – program de studii universitare de licență învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

 

3700 lei / an pentru candidatii cetățeni români, UE, SEE, CE – programele de studii universitare de masterat

 

2700 euro / an pentru candidatii cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în valută - programele de studii universitare de licență

 

2700 euro / an pentru candidatii cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în valută - programele de studii universitare de masterat