ANUNTURI ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 


Vă rugăm să verificați listele provizorii. Identificarea în liste se face în funcție de numărul legitimației de concurs. Înmatricularea se va face fizic, la sediul Facultății de Litere, conform următorului program:
miercuri, 24 iulie, între orele 9:00-17:00;
joi, 25 iulie, între orele 09:00-13:00.  


Arhiva admitere

2016

PROGRAMAREA PROBELOR PENTRU ADMITEREA 2016 DIN DATA DE 26 IULIE 2016

 

Calendarul propriu de admitere la studiile universitare de licenţă,

pentru sesiunile iulie - septembrie 2016

 

Etapa

Sesiune de vara

Sesiune de toamna

Inscriere

12-24 iulie (inchidere platformă pe 24 iulie, la orele 12.oo)

5-12 septembrie (inchidere platformă pe 12 septembrie, la orele 17.oo)

Evaluare

26 iulie

14 septembrie

Afisare rezultate

27 iulie

15 septembrie

Confirmare loc

28 iulie-1 august

16-20 septembrie

Refacere clasamente

2 august

22 septembrie

Afisare rezultate finale

4 august

25 septembrie

 

Calendarul propriu de admitere la studiile universitare de masterat,

pentru sesiunile iulie - septembrie 2016

Etapa

Sesiune de vara

Sesiune de toamna

Inscriere

18-24 iulie (inchidere platformă pe 24 iulie, la orele 12.oo)

5-12 septembrie (inchidere platformă pe 12 septembrie, la orele 17.oo)

Evaluare

-

15 septembrie

Afisare rezultate

-

16 septembrie

Confirmare loc

-

16-20 septembrie

Refacere clasamente

-

22 septembrie

Afisare rezultate finale

-

25 septembrie

 

 

Pentru înscrierea candidaților la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă / masterat, sunt necesare următoarele acte:

 

A. Pentru cetăţenii români:

1)       cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se completeaza online la inscriere);

2)       certificatul de naştere, în copie legalizată;

3)       actul de identitate în copie simplă;

4)       certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

5)       diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2016, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;

6)       foaia matricolă în original/copie legalizată;

7)       adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.

8)       două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

9)       chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

10)    dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

11)    copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predate originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

12)    candidaţii la programele de masterat vor depune în plus diploma de licenţă în original sau copie legalizată, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2016) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări, cât şi foaia matricolă în original/copie legalizată;

13)    în cazul candidaților la masteratele în limbă străină, absolvenți ai unor facultăți nefilologice, se va depune la dosarul de admitere a unui certificat de competență lingvistică – nivel B2 (pentru limba străină în care se desfășoară programul de masterat), emis de un centru autorizat, conform Regulamentului de Evaluare a Competenţelor Lingvistice şi de Eliberare a Certificatelor de Competenţă Lingvistică.

14)    pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

·         recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

·         copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

·         declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

·         cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii.

 

 

 

B. Candidaţii cetăţeni ai statelor membre UE, SEE şi CEse pot înscrie prezentând documentele stipulate în Art. 21, alin (1), pct. b) din metodologia cadru.

III. CONDIŢII SPECIALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

1.       Candidaţii care au deja calitatea de student la data înscrierii pot urma un al doilea domeniu de studiu de licenţă numai prin concurs de admitere, in aceleaşi condiţii ca un absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, in conformitate cu legislaţia în vigoare. In acest caz, studentul-candidat este obligat să declare in cererea de înscriere statutul său de student cu sau fără taxă.

2.       Studenţii admişi la domeniile de studiu universitare de licență acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul instituţiilor de învătământ superior particular pot să-şi continue studiile in cadrul specializărilor de studiu identice sau similare din Universitatea „Ovidius" Constanţa, cu condiţia ca aceştia să participe la concursul de admitere in specializarea respectivă şi să fie declaraţi admişi in cadrul cifrei de şcolarizare aprobate. Anul de studiu in care studenţii admişi prin concurs vor fi înmatriculati este stabilit pe baza documentelor de şcolarizare, prezentate de student.

3.       Candidaţii rromicare îsi probează statutul lor cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenţionate de la bugetul de stat. Admiterea se realizează pe criterii minimale (media 5.00), în ordinea descrescătoare a mediei de concurs,pe locurile repartizate special candidaţilor rromi.

4.       Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III, la limba română sau limbi străine vor fi admişi pe locurile bugetare, fără examen de admitere, la specializarea A sau B, la care au obţinut premiul respectiv, în limita locurilor aflate în concurs.  

5.       Pentru olimpici, dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale calităţii de olimpic, respectiv diploma in original sau copie legalizată (daca urmează doua specializări). 

 

Taxe de școlarizare

Programele de studii universitare de licență, IF – 3200 lei

Programe de studii universitare de licență, IFR – 3000 lei

Studii universitare de masterat – 3.400 lei

 

Programe de studii universitare de licenţă
(3 ani, 180 de credite)

 

Domeniul de licență: Limbă și literatură
Programele de studii:
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ IFR)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză (forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Studii culturale
Programul de studii: Studii americane (în limba engleză) (forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Științe ale comunicării
Programul de studiu: Jurnalism (forma de învățământ IF)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecvență redusă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR):

1.Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Studii americane:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Jurnalism:

1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Pentru studii universitare de licență, criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

Criteriul 2: Nota obținută la proba orală de admitere

Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III, la limba română sau limbi străine vor fi admişi pe locurile bugetare, fără examen de admitere, la specializarea A sau B, la care au obţinut premiul respectiv.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Filologie

Programele de studii:

Studii de românistică

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

Studii anglo-americane

Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european

 

La toate specializările, candidaţii vor susţine un interviu motivaţional notat cu admis / respins. Clasificarea se va face în ordinea mediei generale de licenţă (pondere 100%).

Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;

Criteriul 2: Media generală a anilor de studii de licență.

Candidații admiși la programele universitare de masterat cu predare în limbă străină (Studii anglo-americane, Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european), absolvenți ai unor facultăți nefilologice vor depune la dosarul de admitere un certificat de competență lingvistică – nivel B2 (pentru limba străină în care se desfășoară programul de master), emis de un centru autorizat, conform Regulamentului de evaluare a competențelor lingvistice și de eliberare a certificatelor de competență lingvistică (CCL) al Universității „Ovidius” din Constanța.

2015

OFERTA EDUCATIONALA 2015

ADMITEREA 2015 - STUDII DE LICENTA - CRITERII SI SPECIALIZARI

ADMITEREA 2015 - STUDII DE MASTER - CRITERII SI SPECIALIZARI

ADMITEREA 2015 - AN PREGATITOR

 

ADMITEREA 2015 - CIFRE DE SCOLARIZARE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNEA SEPTEMBRIE

ADMITEREA 2015 - CIFRE DE SCOLARIZARE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ADMITEREA 2015 - CIFRE DE SCOLARIZARE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

 

Informatii masterat COMUNICARE SI DISCURS INTERCULTURAL IN SPATIUL EUROPEAN

Informatii masterat JURNALISM REGIONAL

Informatii masterat LIMBA FRANCEZA SI PLURILINGVISM ÎN SPATIUL EUROPEAN

Informatii masterat STUDII ANGLO-AMERICANE

Informatii masterat STUDII DE ROMANISTICA

Informatii masterat TRADUCTOLOGIE, TERMINOLOGIE, COMUNICARE 

--------------------------------------------------------------- CRITERII DE ADMITERE

ADMITEREA 2015 - STUDII DE LICENTA - CRITERII SI SPECIALIZARI

ADMITEREA 2015 - STUDII DE MASTERAT - CRITERII SI SPECIALIZARI

ADMITEREA 2015 - AN PREGATITOR

------------------------------------------------------------- TAXE

TAXE ADMITERE 2015

TAXE SCOLARIZARE 2015-2016

SCUTIRE TAXA ADMITERE 2015

--------------------------------------------------------------- ACTE NECESARE

CU CE DOCUMENTE MA INSCRIU LA FACULTATEA DE LITERE

CU CE DOCUMENTE MA INMATRICULEZ LA FACULTATEA DE LITERE

------------------------------------------------------------------ REGULAMENTE ADMITERE

Metodologie proprie prvind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii de licenta/master in sesiunile iulie si septembrie 2015

------------------------------------------------------------------- TEMATICA ADMITERE

IN CE CONSTA INTERVIUL MOTIVATIONAL - MASTERAT

-------------------------------------------------------------------- CALENDAR

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

CALENDAR ADMITERE candidati CPV - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 
 

CALENDAR ADMITERE CETATENII ROMANI, UE, SEE si CE

CALENDAR ADMITERE CPV

------------------------------------------------------------------ PROGRAMARE PROBE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 - PROBE ORALE

PROGRAMARE INTERVIU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

PROGRAMARE PROBE / SALI - SEPTEMBRIE 2015

SESIUNEA IULIE 2015

PROGRAMARE PROBA JURNALISM SALA SS

PROGRAMARE PROBA LB. ENGLEZA LMA-SA SALA 136

PROGRAMARE PROBA LB. ENGLEZA SALA 118

PROGRAMARE PROBA LB. ENGLEZA SALA 212

PROGRAMARE PROBA LB. FRANCEZA SALA 130

PROGRAMARE PROBA LB. ROMANA SALA 214

PROGRAMARE PROBA LB. ROMANA SALA 218

--------------------------------------------------------- BAZA DE DATE SUBIECTE

Baza subiecte competenta lingvistica engleza admitere 2015.pdf

Baza subiecte competenta lingvistica franceza admitere 2015.pdf

Baza subiecte competenta lingvistica romana admitere 2015.pdf

Baza subiecte Jurnalism admitere 2015.pdf

Baza subiecte proba engleza studenti straini CPV 2015

Baza subiecte proba franceza studenti straini CPV 2015

----------------------------------------------------------------------- ANUNTURI ADMITERE

INFORMATII ADMITERE 2015

------------------------------------------------------------------------

2013, 2014

OFERTA EDUCATIONALA

 

CIFRE DE ȘCOLARIZARE LICENȚĂ 2014

CIFRE DE ȘCOLARIZARE MASTER 2014

 

Pentru STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 1. Criteriul de departajare,în cazul mediilor egale, este reprezentat de nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura română.
 2. Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III la disciplinele română, engleză sau franceză vor fi admişi pe locurile bugetare, fără examen de admitere, la specializarea A, la care au obţinut premiul respectiv.

Domeniul FILOLOGIE

 • Limba şi literatura română - O limbă  şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / portugheză /  germană /  turcă) (IF).
 1. Probăorală de competenţă lingvistică la limba română. PONDERE 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR)

Concurs de dosare :Media generală a examenului de la bacalaureat. PONDERE 100%

 • Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) (italiană/franceză)(IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

 • Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) (IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

 • Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (italiană) (IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

 • Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză)(IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză. PONDERE 50%

2. Media generala a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

Domeniul: Studii culturale

 • Studii americane (IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

Domeniul: Limbi moderne aplicate

 • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză)(IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

 • Limbi moderne aplicate (engleză – italiană)(IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

Domeniul: Ştiinţe ale comunicării

 • Jurnalism(IF)

1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şiexpresivitate. PONDERE 50%

2. Probă scrisă la limba română. PONDERE 50%

 

PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT

 1. În cazul mediilor egale se va considera drept criteriu de departajare nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

Domeniul Filologie

 • STUDII DE ROMÂNISTICĂ

CONCURS DE DOSARE: Media licenţei 100%

 • COMUNICARE ȘI DISCURS INTERCULTURAL ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

CONCURS DE DOSARE: Media licenţei 100%

 • STUDII ANGLO-AMERICANE

CONCURS DE DOSARE: Media licenţei 100%

 • LIMBA FRANCEZĂ ŞI PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

CONCURS DE DOSARE: Media licenţei 100%

Domeniul Limbi Moderne Aplicate

 • TRADUCTOLOGIE, TERMINOLOGIE, COMUNICARE

CONCURS DE DOSARE: Media licenţei 100%

Domeniul Ştiinţe Ale Comunicării

 • JURNALISM  REGIONAL

CONCURS DE DOSARE: Media licenţei 100%

----------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

CRITERII DE ADMITERE LICENȚĂ 2014

CRITERII DE ADMITERE MASTER 2014

 

CRITERII DE ADMITERE LICENȚĂ 2013

CRITERII DE ADMITERE MASTER 2013

----------------------------------------------------

MODELE DE SUBIECTE

Modele de subiecte 2014

-----------------------------------------------------

TEMATICA ADMITERE

Tematică admitere 2014

Tematică admitere 2013

-----------------------------------------------------

TAXE

 

TAXELE DE ADMITERE PENTRU

ADMITEREA 2014

Sunt stabilite de Universitatea Ovidius prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.322 și Hotarârea Senatului nr. 529

 

Ø  Taxa de inscriere la concursul de admitere pentru candidatii romani si cetatenii membri ai statelor UE, SEE si CE – 100 RON.

 

Ø  Taxa de procesare a dosarului in vederea obtinerii scrisorii de accept la studii pentru inscrierea la concursul de admitere pentru cetatenii din statele terte la locurile cu taxa pe cont propriu valutar – 150 Euro.

 

Ø  Taxa de procesare a dosarului in vederea obtinerii atestatului de recunoastere a studiilor pentru inscrierea la concursul de admitere pentru cetatenii membri ai statelor UE, SEE si CE – 50 RON.

 

Ø  Taxa de inscriere la concursul de admitere cu probe pentru cetatenii straini la locurile cu taxa pe cont propriu valutar – 350 Euro.

 

Ø  Taxa de inscriere la concursul de admitere pe baza de dosar pentru cetatenii straini la locurile cu taxa pe cont propriu valutar – 100 Euro.

 

Ø  Taxa de inmatriculare pentru candidatii romani si cetatenii membri ai statelor UE, SEE si CE – 50 RON.

 

Ø  Taxa de inmatriculare pentru cetatenii straini la studii pe cont propriu valutar – 100 Euro.

 

Ø  Pentru inscrierea prin alunecare se va percepe o prima taxa de inscriere de 100 RON iar pentru restul optiunilor prin alunecare se va percepe o taxa de 20 RON pentru fiecare program de studiu.

 

SUMELE PLĂTITE NU SE RESTITUIE IN NICIO SITUAŢIE.

 

Anumite categorii de candidaţi, cu vârsta de până la 26 ani (conform Legii nr. 119/2000) pot fi scutite de taxa de înscriere şi vor prezenta unul din următoarele acte:

a) certificatul de deces al părintelui/părinţilor, în copie legalizată, pentru candidaţii orfani;

b) adeverinţă din care să rezulte că este angajat al Universităţii;

c) adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al Universităţii;

d) adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este cadru didactic în activitate la o altă instituţie de învăţământ. Pentru învăţământul preuniversitar adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;

e) candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi in plasament familial – vor prezenta adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului.

 

Se acceptă scutirea de taxă de înscriere la Concursul de admitere 2014 numai pentru un singur program de studiu, unde candidatul va depune actele de înscriere in original, iar pe legitimaţia de concurs se va specifica „scutit de taxă de înscriere.

 

 

 

TAXE  pe Specializari/Programe de studii universitare de licenţă, master și An pregătitor 2014-2015      
 Specializarea-Programul de studii universitare de licenţă(locaţia geografică de desfăşurare şi limbă de predare) Acreditare/Autorizare de funcţionare provizorie Forma de învăţământ TAXA /an 
Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, italiană, germană, turcă, spaniolă, portugheză, franceză),  program de licență A IF 3000
Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, italiană)  IFR, program de licență A IFR 2800
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura moderna(engleza), program de licență AP IF 3000
Limba şi literatura franceză - O limbă și literatură modernă (italiană), program de licență A IF 3000
Limba si literatura engleză- O limba si literatura moderna(franceză, italiană), program de licență AP IF 3000
Limba si literatura engleză- O limba si literatura moderna(germană, portugheza, turca), program de licență AP IF 3000
Limbi moderne aplicate (engleză, franceză), program de licență A IF 3000
Limbi moderne aplicate (engleză, italiană), program de licență AP IF 3000
Studii americane (în limba engleză), program de licență A IF 3000
Jurnalism, program de licență A IF 3000
Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european, program de master A IF 3400
Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european,  program de master A IF 3400
Studii anglo-americane,  program de master A IF 3400
Studii de romanistică,  program de master A IF 3400
Traductologie, Terminologie, Comunicare,  program de master A IF 3400
Jurnalism Regional,  program de master A IF 3400
An pregătitor  Profil: uman, psihologic, economic IF 2200 euro
An pregătitor  Profil: tehnic, agronomic, științe, matematic, matematici aplicate, sport  IF 2700 euro
An pregătitor  Profil: medical IF 3600 euro
An pregătitor  Profil muzica si arte IF 4200 euro
An pregătitor  Profil interpretare muzicala, teatru IF 7500 euro
Taxa cont propriu valutar -licență   2500 euro
Taxa cont propriu valutar -master    3000 euro

 

---------------------------------------------------------------------

REGULAMENT ADMITERE

2014

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licență/masterat în sesiunile iulie și septembrie 2014

2013

Metodologie proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii de licență

Metodologie proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii de masterat

---------------------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

CALENDAR ADMITERE SEPTEMBRIE 2014

LICENTA
01-10 SEPTEMBRIE – inscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral)
01-14 SEPTEMBRIE – inscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe baza de concurs de dosare
11-14 SEPTEMBRIE - sustinerea probelor de concurs
12 septembrie – proba orala Jurnalism
12 septembrie – proba orala Romana + B
13 septembrie – proba orala Engleza + B, Limbi Moderne Aplicate si Studii Americane
13 septembrie – proba orala Franceza
13 septembrie – proba scrisa Jurnalism
14 SEPTEMBRIE – afisarea rezultatelor
15-16 SEPTEMBRIE – inmatriculari

MASTER
01-14 SEPTEMBRIE – înscrieri
15-16 SEPTEMBRIE – înmatriculari

 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENȚA ȘI MASTER

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

FACULTATEA DE LITERE

Studii de licență:

-                                           12.09.2014, ora 9.00, Campus A, sala SS – proba scrisă de limba română (Jurnalism)

-                                           12.09.2014, începând cu orele 10, Campus A, parter, sala 034– proba orală de competență lingvistică la limba română (Română + B)

-                                           13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, etajul I, sala 118– proba orală de competență lingvistică la limba engleză (Engleză + B)

-                                           13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, etajul I, sala 218– proba orală de competență lingvistică la limba engleză (Limbi Moderne Aplicate)

-                                           13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, etajul I, sala 136– proba orală de competență lingvistică la limba engleză (Studii Americane)

-                                           13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, etajul I, sala 130– proba orală de competență lingvistică la limba franceză (Franceză + B)

-                                           13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, parter, sala 004– proba orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate și expresivitate (Jurnalism)

-                                           13.09.2014 – contestații proba scrisă (Jurnalism)

-                                           14.09.2014 – afișarea rezultatelor

-                                           15.09 – 16.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși

NBLa probele orale candidatii sunt programati în ordine alfabetică, pe intervale orare care vor fi afisate în preziua examenului.

 

 

CALENDAR ADMITERE LICENTA ZI 2014

CALENDAR ADMITERE LICENTA IFR SI MASTER 2014

LOCAȚIILE ȘI CENTRELE DE ÎNSCRIERE - ADMITERE 2014 

 

CALENDAR ADMITERE 2013

 

------------------------------------------------------------

ANUNTURI ADMITERE

ADMITERE 2014

ANUNT: Contestatiile pentru probele scrise la Facultatea de Farmacie, Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie si Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei se vor depune in data de 26.07.2014, in intervalul orar 9-14.00, la Registratura Universitatii Ovidius din Constanta, B-dul Mamaia nr.124.

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA PROBA ORALĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ - SPECIALIZARE: Limba si literatura moderna (germana/turca/portugheza/italiana/franceza)

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA PROBA ORALĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA FRANCEZA - SPECIALIZARE: Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (italiana/engleza)

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA PROBA ORALĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ - SPECIALIZARE: Limbi moderne aplicate 

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA PROBA ORALĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ - SPECIALIZARE: Studii americane

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA PROBA SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ - SPECIALIZARE: Jurnalism

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA PROBA ORALĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ROMÂNĂ - SPECIALIZARE: Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă(engleză/franceză/italiană/portugheză/germană/turcă)

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA PROBA ORALĂ PENTRU TESTAREA APTITUDINILOR DE CREATIVITATE ȘI EXPRESIVITATE - SPECIALIZARE: JURNALISM

-----------------------------------------------------------

AN PREGATITOR

CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI PROVIZORIU ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA ADMITEREA LA STUDII

Declarație – acte depuse la dosar

Declarație pe propria răspundere

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România

Methodology of admitting foreign citizens from EU third countries for studies and schooling in accredited state and private educational institutions from Romania

Méthodologie concernant l’accés aux études et la scolarité des citoyens étrangers ressortissants d’États non- U.E. dand le systéme d’enseignement public ou privé en Roumanie

ANEXA 1 | ANEXA 2 A | ANEXA 2 B

CERERE PENTRU RECUNOAȘTEREA STUDIILOR ÎN VEDEREA ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

CERERE PENTRU RECUNOAȘTEREA STUDIILOR ÎN VEDEREA ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT / DOCTORAT

------------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

ACTELE NECESARE pentru înscriere (LICENTA / MASTERAT):

Cerere de inscriere tip (se procură de la comisie si se completează personal de candidat);

 

Diploma de bacalaureat, în original sau  în copie legalizată (pentru candidatii care mai urmează o altă facultate de stat sau privată); cei care depun copii legalizate trebuie sa faca dovada faptului ca originalul este depus la o alta facultate.

 

Foaia matricolă cu rezultatele şcolare din liceu, în original sau copie legalizată; cei care depun copii legalizate trebuie sa faca dovada faptului ca originalul este depus la o alta facultate.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului scolar 2013/2014 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa (in original) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; candidaţii străini au obligaţia să prezinte la admitere, pentru toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romană, fie Diploma de absolvire a Anului Pregătitor eliberată de o universitate cu drept de scolarizare a studenților străini recunoscut de către MEN, fie un Certificat de competenţă lingvistică- nivel minim B1, eliberat de către Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa.

 

Adeverintă medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin, din care să rezulte că este apt pentru profilul sau specializarea la care candidează; Adeverinţa respectivă va fi  însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi  serologia sângelui (VDRL). in original

 

4 fotografii– tip buletin de identitate;

 

Chitanta de plată a taxei de înscrierela concurs sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere; in original

 

Certificat de naştere – copie legalizată;

 

Certificatul de căsătorie(dacă este cazul) în copie legalizată sau alte documente care atestă schimbări de nume;

 

Copie după actul de identitate;

 

Documente care atestă că un  candidat se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi, dacă este cazul;

 

Diploma de licenţă sau diploma de absolvire, în original (pentru înscrierea la

studii universitare de MASTERAT); original / copie legalizata (cei care depun copii legalizate trebuie sa faca dovada faptului ca originalul este depus la o alta facultate)

 

CV (la dosarul de înscriere pentru studii universitare de MASTERAT)

 

Copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care

atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă/masterat (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea.

 

Dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

 

Sunt admişi la studii universitare de licență, fără concurs de admitere, in cadrul numărului de locuri aflate in concurs la specializarea A, la care au primit premiul respectiv, Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III la disciplinele română, engleză sau franceză. Pentru olimpici, dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale calităţii de olimpic, respectiv diploma in original sau copie legalizată (daca urmează doua specializări).

 

Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de către cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Participarea la concursul de admitere este condiţionată de depunerea atestatului de recunoaştere a studiilor, anterior termenelor limită stabilite prin metodologiile

proprii ale facultăţilor.

 

Candidaţii care se înscriu la programele de MASTER Studii anglo-americane şi Traductologie, Terminologie, Comunicare vor face dovada competenţei lingvistice, prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă  pentru specializările Engleză, Studii Americane sau Limbi Moderne Aplicate sau un Certificat de competență lingvistică. 

Candidaţii care se înscriu la programul de MASTER Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul European vor face dovada competenţei lingvistice, prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru specializarea  Franceză./ certificat lingvistic.

 

TOATE DOCUMENTELE SE DEPUN INTR-UN DOSAR PLIC PE CARE SE VA SCRIE:

Numele, initiala tatalui, prenumele, numarul de telefon, adresa de mail.

 

Dosarele cu acte se vor depune la centrele de înscriere / admitere de la sediile facultăţilor la care doresc să candideze. Nu se acceptă acte trimise pe fax, e-mail sau prin poştă.