Departamentul de Limbi moderne pentru facultăţile nefilologice (DLMFN)

     Departamentul de limbi moderne pentru facultăţi nefilologice a fost creat în baza hotărârii de Senat din data de 30.05.2002 şi a funcţionat independent până la 01.10.2011 când a fost integrat Facultăţii de Litere. Rolul acestui departament este formarea şi perfecţionarea competenţei de comunicare de specialitate în limba străină a studenţilor de la facultăţile nefilologice. Limbajele de specialitate predate în cadrul Departamentului sunt, potrivit normelor lingvistice, un domeniu ştiinţific aparte, constituindu-se într-un obiect de studiu independent care priveşte pregătirea pe obiective specifice a studenţilor pentru viitoarea lor profesie pe o durată  doi ani,  în vederea obținerii unei certificări a competențelor lingvistice, document necesar la înscrierea la examenul de licență.

     Specificul Departamentului de Limbi Moderne pentru Facultăți Nefilologice este acela de a asigura pregătirea studenților nefilologi în domeniul  studierii limbilor engleză si franceză. În ultimii trei ani, profesorii departamentului nostru au regândit programa  şi  tehnicile didactice de predare, asigurând un cadru omogen, unitar şi coerent în predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice, conform unor standarde şi descriptori care descriu cu claritate cunoştinţele , deprinderile şi atitudinile pe care utilizatorul unei limbi le dobândeşte.

     Conform Cadrului European Comun de Referință în  predarea limbilor moderne, document emis de Consiliul Europei, obiectivele de bază ale departamentului sunt: aprofundarea cunoştinţelor de limbă străină, îmbogăţirea exprimării orale în orice situaţie de comunicare, stăpânirea unui anumit număr de noţiuni şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, cunoaşterea suficientă a limbii străine (vocabular şi sintaxă) şi dezvoltarea aptitudinii de analiză care să permită studenţilor sesizarea cu exactitate a gândirii altora şi exprimarea propriilor gânduri cu precizie.

Cadrele didactice ale departamentului sunt selecţionate pe criteriul competenţei, ocuparea posturilor făcându-se pe bază de concurs conform metodologiei în vigoare, din actuala Lege a învăţământului. Norma didactică este formată din cursuri practice sau seminarii (conversaţie curentă, sintaxă şi vocabular, limbaje de specialitate) iar acolo unde este cazul -Ştiinţe economice, în anii terminali, de cursuri de comunicare, corespondenţă comercială -curs şi seminar. Limbile străine studiate se bazează pe opţiunile studenţilor, luând în considerare atât elementul de continuitate, cât şi cerinţele şi orientarea profilului respectiv, astfel încât studenţii pot opta pentru limbile: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă şi rusă.

     Departamentul beneficiază de o bază materială care include: bibliotecă –actualizată permanent cu ultimile apariţii în domeniu, printre care suporturile de curs publicate de cadrele didactice ale departamentului pentru fiecare dintre specializări şi care sunt puse la dispoziţia studenţilor; aparatură audio-video etc. Cursurile de limbi străine predate se desfăşoară în sălile oferite cu amabilitate de către decanatele facultăţilor respective, astfel încât respectarea cu stricteţe a programului orelor afişate la avizierele facultăţilor, în sala menţionată şi la ora indicată este foarte importantă atât pentru cadrele didactice cât şi pentru studenţi. Programa analitică întocmită la începutul anului se parcurge în mod sistematic şi integral.

     În cei 10 ani de la înfiinţarea departamentului, cadrele didactice şi-au manifestat opţiunea lor pentru acest tip de comunicare printr-o cercetare susţinută materializată în participări la conferinţe pe limbaje de specialitate în ţară şi în străinătate, prin publicarea de articole în reviste recunoscute la nivel internaţional şi prin schimburi interuniversitare.

     În contextul comunicării şi mobilităţii, Departamentul s-a implicat în mai multe proiecte internaţionale dintre care cel mai important este Proiectul Leonardo Language Learning and Social Media: 6 keys dialogue, în curs de derulare, în cadrul căruia contributia studenţilor şi totodată comunicarea student-profesor pentru îndeplinirea cerinţelor de lucru a fost esenţială. Un alt proiect de cercetare  finanţat de AUF – Le français langue véhiculaire dans la communication en-ligne des etudiants non specialiste du français, implică departamentul în colaborare cu alte trei Universităţi din Rusia, Turcia, Bulgaria. Cu acest prilej, Departamentul a organizat prima reuniunea de lucru cu membrii universităţilor participante, pentru punerea la punct a detaliilor referitoare la proiect şi stabilirea calendarului de activităţi.

     Într-o ţară a Uniunii Europene în care este obligatorie obţinerea unui atestat de competenţă lingvistică chiar din primul ciclu de licenţă, potrivit Paşaportului şi Portofoliului Lingvistic European, situaţia studentului român de astăzi se schimbă considerabil. Studenţii se pot prezenta acum pe piaţa muncii în ţară sau în străinătate, pot beneficia de stagii de pregătire profesională oferite de societăţi locale sau internaţionale implantate în România şi au liber acces la masterate sau facultăţi din străinătate graţie cunoştinţelor dobândite studiind limbaje de specialitate în limbă străină.

 

Cadrele didactice ale Departamentului de Limbi moderne pentru facultăţile nefilologice

Cadre didactice titulare

 

 • Conf. univ. dr. Liliana MĂRUNŢELU, Director de departament - CV - LL
 • Conf. univ. dr. Eleonora BÂCĂ - CV LL
 • Conf. univ. dr. Alina POPESCU - CV LL
 • Conf. univ. dr. Cristina ZAMFIR - CV LL
 • Conf. univ. dr. Olivia CHIROBOCEA-TUDOR - CV - LL
 • Lect. univ. dr. Elena DUMITRASCU - CV LL
 •  Lect. univ. dr. Cristina POPESCU - CV - LL
 • Lect. univ. dr. Ionela IONITIU - CV LL
 • Lect. univ. dr. Alina GĂLBEAZĂ - CV LL
 • Lect. univ. dr. habil. Costel COROBAN - CV LL
 • Lect. univ. dr. Oana TĂTARU - CV LL
 • Lect. univ. dr. Marinela MACHIDON - CV LL
 • Asist. univ. dr. Alina COSTEA - CV LL
 • Asist. univ. dr. Lavinia­ ISTRATIE ­MACAROV  - CV LL
 • Asist. univ. dr. Alina COJOCARU - CV LL

 

Cadre didactice asociate

 • Prof. univ. dr. Cristina TAMAȘ- CV LL
 • Lect. univ. dr. Ioana Raluca VIȘAN - CV LL
 • Asist. univ. dr. Daniel CLINCI - CV LL
 • Asist. univ. dr. Mirela Mihaela DOGA - CV LL
 • Asist. univ. dr. Amelia STĂNESCU - CV LL
 • Asist. univ. drd . Anamaria IONIȚĂ - CV LL