Departamentul de Filologie română, limbi clasice şi balcanice (DFRLCB)

Memoriu de activitate al

Departamentului de Filologie română, limbi clasice şi balcanice

 

     Istoria Departamentului de Filologie română, limbi clasice şi balcanice începe odată cu înfiinţarea învăţământului superior dobrogean. Iniţial, Catedra de Limbă și Literatură română a făcut parte din Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic din Constanţa, înfiinţată prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 654/ 1961. În anul 1990, prin Ordinul 7424 din martie 1990, Ministerul      Învăţământului a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Litere şi Istorie, în cadrul Universităţii Ovidius din Constanța, respectiv crearea secţiei Limbă şi Literatură Română – O limbă şi literatură modernă (engleză).  Facultatea de Litere a desfășurat programe de licenţă de cinci ani, pentru ca, în 1991, durata acestora să fie redusă la patru ani de studiu. În perioada care a urmat, programul de studii de licență Limba și literatura română – Limba și literatura modernă a subsumat specializări B precum engleză, franceză, germană, turcă, italiană, spaniolă, portugheză, rusă, filologie balcanică.

     În anul 1995, Catedra de Filologie română, filosofie, limbi clasice şi balcanice are inițiativa înființării programului de studii masterale Literatură modernă şi contemporană. Din 2000, se inițiază programul masteral de Studii de românistică.

     După implementarea procesului de la Bologna, Facultatea de Litere a organizat studii universitare de licenţă cu durata de trei ani, urmate de studii de master de doi ani şi studii de doctorat – 3 ani. În 2007 membrii Catedrei de Filologie română, filosofie, limbi clasice şi balcanice propun un nou program masteral, Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul europeanÎn prezent, Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice coordonează două programe de studii de licență : Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană,  italiană,  turcă) – IF și Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză, italiană) - IFR, precum și două programe de master: Studii de românistică și Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european.    

 

     Cadrele didactice din Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice sunt specialiști care s-au devotat cercetării filologice și al căror nume este prezent în bibliografiile de specialitate naționale și internaționale. Între anii 1990 și 1996, personalităţi marcante ale vieţii academice româneşti au predat disciplinele fundamentale de limba şi literatura română, legitimând activitatea didactică şi ştiinţifică a departamentului. Dintre personalităţile de prestigiu îi amintim pe : Marin Mincu, Valeria Guţu Romalo, Eufrosina Molcuţ, Zamfira Popescu, Alexandru Tudorică, Monica Spiridon, Daniela Rovenţa Frumuşani, Dana Manea, Cristina Halichias, Eugen Negrici, Constantin Barbu, Ileana Mihăilă, Ion Coja, Paul Dugneanu, Cezar Tabarcea, Angela Botez, Sorin Alexandrescu, Ion Bogdan Lefter, Elena Berea Găgeanu, Manuela Saramandu, Nicolae Saramandu, Lucreţia Mareş, etc.

     Cadrele didactice care activează în prezent în Departamentul de Filologie română, limbi clasice şi balcanicecontinuă această tradiţie, pregătind cursuri și seminarii cu ținută științifică, fundamentate pe conținuturi și metode mereu actualizate. Preocupările lor științifice acoperă arii diverse și complexe de investigație teoretică și reflecție critică, în coordonatele epistemice ale educației academice contemporane.

Cadrele didactice ale Departamentului de Filologie română, limbi clasice şi balcanice

 

Cadre didactice titulare

 

Prof. univ. dr. habil. Marina CAP-BUN, conducător de doctorat – CV LL

Prof. univ. dr. habil. Angelo MITCHIEVICI, conducător de doctorat  - CV LL

Prof. univ. dr. Lăcrămioara BERECHET - CV LL

Prof. univ. dr. habil.  Florentina NICOLAE, conducător de doctorat - CV LL

Conf. univ. dr. Camelia Sanda DRAGOMIR  - CV LL

Conf. univ. dr. Mihaela MIRON  - CV LL

Conf. univ. dr. Alina BUZATU, Decan - CV LL

Conf. univ. dr. Veronica Cristina NEDELCU, Director de departament  - CV LL

Conf. univ. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ, Coordonator IFR-FL - CV LL 

Conf. univ. dr. Cristina Valentina DAFINOIU - CV LL 

Conf. univ. dr. Neriman HASAN - CV LL

Lect. univ. dr. Mona Mirela MOMESCU - CV LL

Lect. univ. dr. Laura Elena PASCALE - CV LL

Lect. univ. dr. Berrin ÖZCAN - CV

Lect. univ. dr. Mădălina STOICA - CV LL

Asist. univ. drd. Ana-Maria POPA (perioadă det.) - CV LL

 

Cadre didactice asociate

 

Dr. Raluca-Mihaela LEVONIAN - CV LL

Dr.Cristina-Ileana ROGOJINĂ - CV LL

Dr. Vildan BORMAMBET - CV LL

Prof. preuniv. dr. Cristina-Maria IVAN- CV LL

Prof. preuniv. dr. Sorin MIHAI - CV

Drd. Robert STOICA

 

 

     Fiecare dintre profesorii departamentului își dedică eforturile pregătirii sistematice a unor cursuri și seminare de calitate; fiecare disciplină este fundamentată, pentru o mai bună eficiență și atractivitate a comunicării didactice, pe auxiliare: cursuri tipărite și în format electronic, caiete de studiu individual, portofolii cu fragmente din textele esențiale din bibliografie etc. Un obiectiv asumat de membrii colectivului este dezvoltarea capacității studenților de a problematiza conținuturile didactice și a de opera cu acestea și, pe de altă parte, educarea sensibilității față de teme de cercetare din actualitatea științifică. Studenții sunt încurajați și susținuți în realizarea unor proiecte de cercetare, fie lucrări de seminar, comunicări la sesiuni științifice studențești sau lucrări de licență, master etc. Rezultatele foarte bune obținute, premiile la competițiile studențești locale, naționale și internaționale probează aceste eforturi.

     Activitatea didactică este dublată de o activitate de cercetare substanțială, asumată cu rigoare științifică și consecvență. Activitatea de cercetare ştiinţifică  subiacentă programului de studii se desfăşoară pe axe de cercetare, care structurează inițiative de cercetare complexe:  proiecte colective și /sau individuale teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele instituţionale ale  Facultății de Litere, publicații în fluxul internațional și național, participări la manifestări științifice – congrese, conferințe, sesiuni științifice, mese rotunde, workshop-uri, întâlniri cu partenerii de dialog științific etc.

     Toate activitățile de cercetare desfășurate de  cadrele didactice  care susțin cursuri la programul Limbă și literatură română – Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, turcă) au o miză inter/multi/transdisciplinară, angrenând colaborarea dintre membrii corpului profesoral al Facultății de Litere, dar și ale altor facultăți, profesori din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi și studenți. Excelența academică a membrilor corpului profesoral este probată de stagiile de cercetare, bursele doctorale și postdoctorale, lectoratele, participările și invitațiile la conferințe  internaționale de profil din țări precum: Franța, Marea Britanie, Germania, Spania, Statele Unite al Americii, Olanda, Portugalia, Italia, Austria, Suedia, Elveția, Danemarca, Finlanda, Turcia, Luxemburg, Belgia, Irlanda, Bulgaria, Ungaria, Federația Rusă, Republica Elenă, Cipru, Republica Kosovo, Albania, Israel, Polonia, Cehia, Republica Moldova. Tot astfel, sutele de cărți și capitole de cărți publicate la edituri naționale și internaționale, volumele colective (atât ale cadrelor didactice, cât și ale doctoranzilor), numărul foarte mare de articole științifice, numerele din Analele Universității Ovidius din Constanța, seria Filologie indexate în bazele de date internaționale sunt semnele vocației didactice și de cercetare.

     Pentru o mai bună coordonare a inițiativelor de cercetare, în 2011 membrii Departamentului au fondat două centre de cercetare, Centrul de cercetare şi dezvoltare profesională „Studiile româneşti în context internaţional” (STUR) și Centrul de cercetare Metacogniţie şi disciplinaritate” (M&T).

Cele două centre s-au implicat activ în viața comunității academice, organizând serii de manifestări științifice de interes local, național și internațional: conferințele anuale, naționale și internaționale, ale Centrului STUR, Conferința Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, conferințele Centrului de cercetare Metacogniţie şi disciplinaritate” (M&T), seria de conferințe internaționale Polifonii culturale, în parteneriat cu Centrul Cultural Turc ”Yunus Emre” din Constanţa,  Uniunea Democrată Turcă din România și Federația Cadrelor Didactice din Spațiul Euro-Asiatic, conferințe în parteneriat cu Societatea de Științe Filologice din România, decernări de titluri Doctor Honoris Causa, lansări de volume colective / de autor, acțiuni organizate în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea, workshop-uri tematice, mese rotunde, cercuri studențești (de literatură comparată, lingvistică), conferințe publice organizate de Facultatea de Litere și Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea), Cenaclul literar Ex Ponto, concursuri de creație literară, etc.

     Emblematice pentru istoria Facultății de Litere sunt Cursurile Internaţionale de Vară, de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, organizate în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, inițiate în 1992, cu o funcționare neîntreruptă.Din 1994, cursurile au fost dublate de Colocvii internaţionale, care au avut privilegiul de a fi patronate de reputatul lingvist Eugenio Coşeriu. La aceste colocvii au participat personalităţi marcante ale vieţii academice din ţară şi străinătate: E. Coşeriu, I. Mavrodin,  Eugen Todoran, Mircea Muthu, Mircea Borcilă, Angela Botez, Mihai Şora, Solomon Marcus, Ion Coja, Cezar Tabarcea, Ilie Pârvu, Vasile Afloroae, Dumitru Irimia, Al. Călinescu, Eugen Negrici şi alţii. Interesul în creștere a studenților dintr-un număr mare de țări pentru Cursurile Internaţionale de Vară, de Limbă, Cultură şi Civilizaţie românească dovedesc vizibilitatea programului d eLimba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, turcă) pe harta academică internațională.