ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Pentru informații actualizate referitoare la sesiunea septembrie 2021 de admitere în cadrul Facultății de Litere, consultați site-ul: https://admitere.univ-ovidius.ro/

11.09.2021 - Anunț privind înmatricularea candidaților declarați admiși_septembrie 2021

VEZI REZULTATE

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

 Domenii de cercetare

DIRECȚIILE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

ASUMATE ÎN CADRUL

PROGRAMULUI DE STUDII DE LICENȚĂ

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ – LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

(ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, PORTUGHEZĂ, TURCĂ, GERMANĂ)

 

 

     Programul de studii de licență Limbă și literatură română – Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, turcă, germană) asumă educația și cercetarea științifică în domeniul filologiei ca misiune fundamentală. Programul conține o ofertă complexă și substanțială de cursuri și seminarii, ce vizează formarea și dezvoltarea competenţele generale şi specifice ale domeniului Limba şi literatură, pentru a asigura studenților trasee profesionale diferite. Conținuturile fiecărei discipline cuprinse în planul de învățământ al programului de studii se fundamentează pe o activitate constantă de cercetare, desfășurată de cadrele didactice în cadrul celor 4 centre de cercetare ale Facultății de Litere (CENTRUL DE CERCETARE INTERFERENȚE CULTURALE – la nivelul Facultății de Litere, CENTRUL DE CERCETARE METACOGNIȚIE ȘI TRANSDISCIPLINARITATE  și CENTRUL DE CERCETARE STUDIILE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL (STUR) – la nivelul Departamentului de Filologie română, limbi clasice și balcanice, CENTRUL DE STUDII  PENTRU LIMBI SI LITERATURI ROMANICE- la nivelul Departamentului de Limbi și literaturi moderne și științele comunicării).

 

     Activitatea de cercetare ştiinţifică  subiacentă programului de studii se desfăşoară pe axe de cercetare, care structurează inițiative de cercetare complexe:  proiecte colective și /sau individuale teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele instituţionale ale  Facultății de Litere, publicații în fluxul internațional și național, manifestări științifice – congrese, conferințe, sesiuni științifice, mese rotunde, workshop-uri, întâlniri cu partenerii de dialog științific etc.

     Toate activitățile de cercetare desfășurate de  cadrele didactice  care susțin cursuri la programul Limbă și literatură română – Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, turcă, germană) au o miză inter/multi/transdisciplinară, angrenând colaborarea dintre membrii corpului profesoral al Facultății de Litere, dar și ale altor facultăți, profesori din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi și studenți.

     Cadrele didactice implicate în programul de studii de licență Limbă și literatură română – Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, turcă, germană) au asumat următoarele dimensiuni ale cercetării inter~~/multi~/transdisciplinare:

 

Inter-/ multi- și transdisciplinaritate în științele umaniste

Practici trandisciplinare în studiul limbilor și literaturilor

Paradigme culturale din perspectiva inter-/ multi- și transdisciplinarității

Concepte transversale şi consecinţele metodologice în științele limbajului

Complexitatea textelor din perspectivă inter-/ multi-  și transdisciplinară

Disciplinele umaniste din perspectivele altor discipline

Comportamentele de limbaj din perspectiva transdisciplinarităţii

Hermeneutica transdisciplinară

Ştiinţă şi imaginar

Sacrul şi reperspectivarea realului

Mit şi literatură din perspectiva trandisciplinară

Practici transdisciplinare în discursul cinematografic

Studiile românești în context european

 

     Această dimensiune de cercetare a însumat interesele multor membri ai Departamentului, care predau limba română, literatura română, lingvistică, teoria literaturii, literatură comparată, dar și a multor cadre didactice care predau limbi și literaturi moderne. Efortul comun de a crea punți între discipline s-a concretizat în organizarea, în 2009 și 2010, a două Sesiuni ştiinţifice ale Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, filiala Constanţa. În 2011, membrii Departamentului de Filologie română, limbi clasice și balcanice au decis înființarea Centrului de cercetare Metacogniţie şi disciplinaritate (M&T); Centrul a fost validat de Senatul UOC în ședinţa din 18.10.2011,  HS nr.165 / 28.10.2011). Centrul M&T îşi propune să obţină acreditare CNCS în termenul legal.

     Centrul de cercetare M&T își propune să stimuleze cercetarea intra~ /inter~/multi~ şi transdisciplinară  a cadrelor didactice, masteranzilor şi doctoranzilor, să susţină proiectele de cercetare vectorizate de transdisciplinaritate, să sprijine organizarea de manifestări ştiinţifice locale (în parteneriate cu profesorii din învăţământul preuniversitar) şi naţionale, să încurajeze schimbul de idei şi informaţii cu specialiștii din ţară şi din străinătate, să disemineze rezultatelor cercetării în volume colective ale departamentului, în Analele Universităţii Ovidius din Constanţa, seria Filologie, în alte publicaţii ştiintifice de prestigiu. În şedinţele de lucru lunare, membrii echipei de cercetare au stabilit un plan de cercetare pe termen mediu şi lung, care să înscrie iniţiativele de cercetare individuale şi comune ale membrilor echipei şi ale colaboratorilor. S-a discutat alcătuirea unui repertoar de concepte transdisciplinare, punerea în comun a diferitelor metodologii şi arii de cercetare, schițarea unor propuneri de curs etc.

     Bogata activitate a Centrul de cercetare M&T a fost orientată pe mai multe planuri. În perioada 15-18 iulie 2012, Centrul de cercetare a organizat și asusținut financiar, prin sponsorizări, prestigioasa Conferință a Asociației de Literatură Generală și Comparată din România. La această reuniune științifică de importanță națională au participat numeroși profesori de la universitățile din București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Bacău, Sibiu, Târgoviște, Oradea, Constanța. Nume de prestigiu precum Mircea Martin, Paul Cornea, Corin Braga, Andrei Bodiu, Otilia Hedeșan, Mircea Diaconu, Caius Dobrescu, Ion Simuț etc., precum și multe dintre cadrele didactice ale Facultății de Litere; Universitatea Ovidius din Constanța au dat plusvaloare științifică evenimentului.

     Din 2012, Centrul de cercetare M&T a deschis seria de Conferințe publice ale Societății de Științe Filologice din România, Filiala Constanţa (noiembrie 2012, decembrie 2012, martie 2013, noiembrie 2013, decembrie 2013); cadrele didactice care au susținut conferințe- conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, conf. univ.dr. Nistor Bardu, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, conf. univ. dr. Alina Buzatu, conf. univ. dr. Veronica Nedelcu- au reperspectivat teoretic și critic teme de interes atât pentru mediul academic, cât și pentru cel preuniversitar.

     În 2013, Centrul de cercetare M&Ta avut onoarea să inițieze demersul de acordare a titlului de Doctor Honoris Causadistinsului profesor Richard Wilson, Sir Peter Hall Professor of Shakespeare Studies (Kingston University, Londra, Marea Britanie). Cu solemna ocazie, în zilele de 26-28 mai 2013, Facultatea de Litere a organizat CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ METACOGNIȚIE ȘI TRANSDISCIPLINARITATE. Această conferință a deschis perspective de cunoaştere integrată, transdisciplinară, capabile să acopere mai multe domenii de cunoaştere şi să depăşească reducţionismul învăţământului tradiţional. Plecând de la aceste reorganizări ale cunoaşterii, cercetătorii au urmărit decelarea unor scheme cognitive, scenarii, strategii, seturi de metode şi tehnici de muncă intelectuală transferabile la orice situaţie de cunoaştere. Premisa de la care s-a pornit a fost aceea că transdisciplinaritatea face apel la integrarea competenţelor specifice unor discipline complementare, dar şi la transcenderea graniţelor disciplinare; s-a pornit de la cunoaşterea interdisciplinară, vizându-se întoarcerea la sistemul valoric ordonator, într-o gândire de tip transversal, care asimilează diferenţele, unifică divergenţele într-o viziune holistă, cu un scop practic. Problematica generoasei teme a conferinței a îngăduit organizatorilor și participanților să acopere toate axele de cercetare.

     Seria manifestărilor cu deschidere internațională a continuat cu două ediții succesive a Conferinței Internaționale POLİFONİİ CULTURALE: LİMBĂ, CULTURĂ Șİ CİVİLİZAȚİE TURCĂ ÎN LUME. Prima ediție a acestei conferințe a fost organizată, în perioada 20-21 martie 2013, de Facultatea de Litere în parteneriat cu Centrul Cultural Turc ”Yunus Emre” din Constanţa; cea de-a doua s-a desfășurat,  în perioada 19-21 septembrie 2013, în organizarea Facultății de Litere în colaborare cu Uniunea Democrată Turcă din România și Federația Cadrelor Didactice din Spațiul Euro-Asiatic. Cea de-a doua ediție a beneficiat de participarea unor invitați precum Șuayip Ozcan, Președintele Federației Cadrelor Didactice din Spațiul Euro-Asiatic, prof.univ. dr. Mustafa Ali Memet, Președintele Asociației Cadrelor Didactice din Turcia, Müferra Șinik, deputat al Uniunii Democrate Turce din Kosovo, Ahmet Arslan,Președintele Asociației Profesorilor Turci din Ciprul de Nord, etc. În perioada 6, 7 iunie a acestui an este proiectată cea de-a treia ediție a acestei manifestări.

 

     Un alt aspect vizat de Centrul de Cercetare M&T a fost susținerea proiectelor de cercetare colective și individuale ale cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor din Facultatea de Litere. Proiectele de cercetare propuse sub incidența acestei teme acest sunt: Multilingvism și comunicare în Dobrogea, director: Mihaela Fulea, colectiv de cercetare: Veronica Nedelcu, Nistor Bardu, Alina Buzatu, stud. Dana Dascălu (MRomII), stud. Valentina Sterian (Mrom II); Adresarea: perspective contrastive și interculturale, director: Mihaela Fulea, colectiv de cercetare: Veronica Nedelcu, Nistor Bardu, Alina Buzatu, stud. Dana Dascălu (MRomII), stud. Valentina Sterian (Mrom II); Imagini și simboluri – scenografii discursive, director: Lăcrămioara Berechet, Paul Dugneanu, Sergiu Miculescu, Angelo Mitchievici, Alina Buzatu, Veronica Nedelcu, Estella Ciobanu, stud. Mirela Caraman (MRom II), stud. Claudia Mihail (R-E III), stud. Anamaria Vladu-Dinu (MRom I); Schimbări de paradigmă în discursul teoretic actual, director: Alina Buzatu; membri: Lăcrămioara Berechet, Angelo Mitchievici, Lucia Opreanu, stud. Alina Drăghiță(MRom I), stud. Teodora Marcu (MRom II); Simbolismul sud-est european: mizele spaţiilor periferice,director: Angelo Mitchievici, proiect individual; Decadenţa ca „stil de viaţă” în opera lui Cioran, director: Angelo Mitchievici, proiect individual; Albumul simbolismului românesc, director: Angelo Mitchievici, proiect individual; Limba română pentru studenții străini - nivelul A1-A2, B1-B2, C1-C2 conform CERL. Anul pregătitor, Veronica Nedelcu, Cristina Dafinoiu, Laura Pascale. Proiectele individuale s-au materializat într-un mare de cărți, capitole de cărți și articole publicate, la edituri internaționale și naționale (capitole în cărți internaționale: Fulea Mihaela, Proper Names, în Essential Grammar of Romanian / Grammaire de référence du roumain, John Benjamins Publishing Company, 2013; Estella Ciobanu, En-gendering Exemplarity in Early Modern Anatomical Illustration and the Fine Arts: Dis- and Dys-identifications of the Anatomical/Pictorial Model as Male, în Gender Studies in the Age of Globalization, New York, Addleton Academic Publishers, 2012; cărți publicate la edituri recunoscute CNCS: Mitchievici, Angelo, Cultura faliei şi modernitatea românească, Iași, Institutul European, 2014; Dugneanu, Paul (coord.), Studii de literatură si critică literară, București, Editura Universitară, 2013; Todi Aida (în colab. Cu Vasile Muscalu), Drumul cărții: de la concepție și elaborare, București, Editura Universitară, 2013; Buzatu Alina, Schimbări de paradigmă în discursul teoretic actual, București, Editura Universitară, 2013; Nedelcu, Veronica, Spațialitate și temporalitate în textul literar - observații lingvistice, București, Editura Universitară, 2013; Muscan Maria, Übersetzung der Fachsprachen, Ovidius University Press, 2012 etc. Tot astfel, temele de cercetare au constituit fermentul pentru o serie de lucrări de licență, lucrări ale studenților prezentate la Sesiunile științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor, desfășurate anual (ajunse, în 2014, la a XI-a ediție).

     Totodată, membrii Centrului de Cercetare M&T au publicat două volume colective: Filologie şi didactică (coordonator: conf. univ. dr. Aida Todi), Editura Universitară, 2011, precum și Dialog cultural în spațiul sud-est european (coordonatori: Fulea Mihaela, Mitchievici Angelo, București, Editura Universitară, 2013).

 

     Alte activități în derulare organizate de membrii echipelor de cercetare  sunt lansări de volume colective / de autor, organizate în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea (desfășurate lunar, sub coordonareaconf. univ. dr. Mihaela Fulea  și Angelo Mitchiecvici), workshop-uri tematice (desfășurate bilunar), mese rotunde, Cercul de Literatură comparată, organizat de Facultatea de Litere și Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea (coordonatori ai evenimentelor:  Conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, conf. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, lect. univ. dr. Alina Buzatu), conferințele Pericle Martinescu, organizate de Facultatea de Litere și Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea (coordonatori ai evenimentelor:  Conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici), Cenaclul literar Ex Ponto, organizate de Facultatea de Litere și Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea (coordonatori al evenimentelor:  Conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, scriitorul Ovidiu Dunăreanu), Cinemateca Uniunii Scriitorilor, serie de evenimente organizate de Facultatea de Litere și Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea (coordonatori al evenimentelor:  Conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, conf. univ. dr. Sergiu Miculescu, lect. univ. dr. Ileana Jitaru), concursul de creație literară Marin Mincu (comitet științific: Conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, conf. univ.dr. Nistor Bardu, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, lect. univ. dr. Alina Buzatu, lect. univ. dr. Veronica Nedelcu) etc.

 

 

Studiile românești în lume

 

     Această dimensiune a cercetării are ca repere esențiale proiectele desfășurate în cadrul CENTRULUI DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ STUDIILE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL (STUR).

     Prin  HS NR. 165,  adoptată  în data de 18/10/2011,  de către Senatul Universităţii „Ovidius" din Constanţa s-a aprobat înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional” (STUR) în cadrul Departamentului de Filologie română, limbi clasice şi balcanice, cu menţiunea că acest centru antrenează activităţi interdepartamentale, dată fiind natura interdisciplinară a activităţilor sale. Centrul funcţionează în baza prevederilor statutului său (anexat acestui raport). Centrul va aplica pentru acreditarea CNCS, de îndată ce se va deschide competiţia.

     Centrul îşi propune contribuie esenţial la dezvoltarea şi creşterea vizibilităţii studiilor româneşti, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, prin dezvoltarea unor instrumente şi resurse educative, dar şi prin diseminarea acestora prin instrumentele accesibilizate online şi prin cursurile de perfecţionare destinate profesorilor de limba şi literatura română şi prin organizarea de evenimente ştiinţifice. Reţeaua de diseminare a rezultatelor include colaborări (cu ISJC), naţionale (MAE) şi internaţionale (cu cele mai prestigioase programe de studii româneşti din lume).                                

     Activitatea Centrului se bazează pe experienţa acumulată de membrii săi fondatori în mai multe proiecte de cercetare anterioare. Ea continuă, în mod firesc activitatea derulată în cadrul proiectului CNCSIS „Studiile româneşti în lume – un model de integrare europeană prin cultură”, derulat în perioada 2007-2008, ale cărui instrumente le dezvoltă în continuare (Director: Marina Cap-Bun, membri: Florentina Nicolae, Aida Todi, Daniela Crăciun, Sergiu Miculescu, Corina Apostoleanu, Viorel Necula). În cadrul acestui grant s-au realizat o pagină web foarte complexă ce oferă date structurate despre programele de studii româneşti, dar şi o serie de resurse destinate învăţării românei ca limbă străină. Pe perioada de derulare a acestui proiect, în 2007, s-a organizat în facultatea noastră un congres internaţional al Society for Romanian Studies, în parteneriat cu Universitatea Ovidius, „Fifth International Congress on Romanian Studies”, la care s-au comunicat rezultatele cercetării şi s-au realizat importante conexiuni internaţionale care au facilitat dezvoltarea ulterioară a proiectului. Pe toată perioada derulării proiectului membrii săi au participat la cele mai importante evenimente ştiinţifice dedicate studiilor româneşti, dintre care amintim „The Hour Of Romania”, Indiana University 2007, „The 31st ARA (American Romanian Academy of Arts and Science) International Congress, 2007, „România: dialog intercultural si interlingvistic”,  Universitatea „A. Mickiewicza”, Poznan, 2007, „Limba română - propuneri culturale pentru noua Europa”, la Universitatea „La Sapienza” din Roma,RAAS & Fulbright Biennial Conference 2008 şi multe altele.  Cu acelaşi prilej s-au şi publicat două volume colective, cu largă particiapre a membrilor centrului dar şi cu prezenţa celor mai mulţi dintre administratorii programelor de studii româneşti prezentate. Cele două volume s-au bucurat de o foarte bună diseminare internaţională, fiind prezente în reţeaua Worldcat: Marina Cap-Bun, ed., STUDIILE ROMÂNEŞTI ÎN LUME ÎN 2008 / ROMANIAN STUDIES AROUND THE WORLD IN 2008, Bucureşti: Editura universitară; Marina Cap-Bun, ed.,STUDIILE ROMÂNEŞTI ÎN LUME ÎN 2007 / ROMANIAN STUDIES AROUND THE WORLD IN 2007, Bucureşti: Cartea Universitară.

      Obiectivul de accesibilizare a resurselor s-a concretizat şi în alcătuirea unui centru de documentare şi consultanţă pus în slujba programelor de studii româneşti. În acest scop s-au achiziţionat o serie de materiale didactice utile în predarea studiilor româneşti: cărţi, manuale, traduceri, dicţionare, enciclopedii, albume, materiale audio şi video. Acestea sunt la dispoziţia specialiştilor interesaţi să le consulte şi s-a postat pe pagina proiectului o prezentare a resurselor disponibile în acest context. Ele sunt folosite la Cursurile Internaționale de Vară de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească ale Universităţii Ovidius, dar şi de lectoratele din străinătate. După terminarea acestui proiect acest centru a fost  continuu îmbogăţit prin achiziţii şi donaţii.

     Un alt grant aflat în derulare în momentul constituirii Centrului şi finalizat între timp este Proiectul european de tip Comenius „European Music Portfolio – a Creative Way into Languages” (2009-2012) (Conf.dr. Marina Cap-Bun – director naţional; conf.dr. Dumitru Lupu, conf. dr. Daniela Hanţiu, asist. drd. Iliana Velescu – membri ). Acest proiect a fost dedicat producerii unor instrumente didactice novatoare destinate predării limbilor străine şi prin participarea echipei româneşti, limba română a fost inclusă în toate aceste instrumente (manuale, baze de date electronice, pagina web) atât ca limbă maternă, cât şi ca limbă străină.  Metoda predării limbilor prin activităţi şi exerciţii muzicale şi ritmice a fost larg pilotată în România, în Constanţa, Bucureşti şi Brăila, atât în învăţământul de stat cât şi în cel privat şi a fost implementată în învăţământul pedagogic local, începând din 2010, printr-un acord cu Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanţa, apoi din 2012 la nivel de judeţ, prin acord cu ISJC. Centrul a organizat şi cursul naţional Comenius al acestui proiect, cu o largă participare al profesorilor şi învăţătorilor din învăţământul preuniversitar şi urmează să orgazizeze astfel de cursuri de formare în următorii cinci ani, conform obligaţiilor asumate prin acordul de parteneriat încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. Medoda şi instrumentele proiectului au fost disemniate printr-o serie de publicaţii şi participări la conferinţe ale membrilor echipei româneşti, care a avut şi sarcina de a organiza o întâlnire de proiect la Constanţa în 2010. Marina Cap-Bun şi Iliana Velescu sunt coautori ai manualelor europene elaborate în cadrul proiectului, dar şi editori şi traducători ai ediţiei româneşti a acestor instrumente didactice europene: Marina Cap-Bun, Iliana Velescu, European Music Portofolio, A Creative Way into Languages(EMP) Teaher’s Handbook (versiune engleză şi română - format electronic); Marina Cap-Bun, Iliana Velescu, European Music Portofolio, A Creative Way into Languages(EMP) Pupils’ Portfolio (versiune engleză şi română - format electronic); Portofoliul muzical european: un mod creativ de învăţare a limbilor străine, editor şi traducător al ediţiei româneşti Marina Cap-Bun, Bucureşti: Editura muzicală, 2012.

     Diseminarea activitaţilor din acest proiect s-a realizat prin participarea echipei la întâlnirile internaţionale preplanificate ale echipei interdisciplinare, dar şi la conferinţe ştiinţifice: „Dissemination Conference of the Comenius Project European Music Portfolio”, Stuttgart, 17 septembrie 2012; „Sixth European Workshop of the Comenius Project European Music Portfolio”, Barcelona, 23-27 noiembrie 2011; „Portofoliul Muzical European – un mod creativ de învăţare a limbilor străine” la Forum România IX – Music in Romania, Viena, 6-9  octombrie 2011; „Portofoliul Muzical European”, plenary speech, „A doua conferinţă a Societăţii de Ştiinţe Filologice – Filiala Constanţa, 15 aprilie 2011; „Fifth European Workshop of the Comenius Project European Music Portfolio”, Constanţa, 9-12 aprilie 2011; „Fourth European Workshop of the Comenius Project European Music Portfolio”, Athens, Greece, 23-27 noiembrie 2010; Third European Workshop of the Comenius Project European Music Portfolio”, Edinburgh, UK, 12-16 mai 2010; „Second European Workshop of the Comenius Project European Music Portfolio”, Canterbury Christ Church University, Canterbury, UK, 24-27 februarie 2010; ”Rolul resurselor multimedia în predarea românei ca limbă străină: aplicaţii muzicale („European Music Portfolio” la „Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze”, Universitatea Bucureşti, 4-5 decembrie 2009; „First European Workshop of the Comenius Project European Music Portfolio”, Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik, Ochenhausen, Germany, 11-15 noiembrie 2009.

 

     Trei dintre membrii centrului (F. Nicolae, C. Dafinoiu şi O. Kaiter) au făcut parte din echipa proiectului CBC "Cross-Border University Network for Intercultural Communication" (2011-2012), încheiat în noiembrie 2012. In aceasta calitate, Florentina Nicolae şi Olga Kaiter sunt implicate in activitatea de editare a manualului de Comunicare interculturală şi Cristina Dafinoiu în cea a catalogului activităţilor artistice ale proiectului. Profesorul Gheorghe Bârlea a făcut parte din echipa de membrii externi ai proiectului, beneficiind de o specializare la Universitatea din Ruse, în domeniul comunicării intercultural.

Florentina Nicolae e implicată în proiectul Dimitrie Cantemir. Opere fundamentale (2013-2016). Proiect de cercetare derulat în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române. Director de proiect: Acad. D.H.C. Gheorghe Chivu, în care efectuează editare critică de text, pentru Incrementorum et decrementorum Aulae Othman(n)icae libri tres.   

În perioada 2-4 aprilie 2012, Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional”în colaborare cu Centrul de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică „Adrian Pintea” din cadrul Facultăţii de Arte, au organizat Conferinţa Naţională „Actualitatea lui Caragiale”, cu participarea a numeroşi membri ai OUC din cadrul mai multor facultăţi, dar şi a numeroşi invitaţi din ţară. În cadrul evenimentului i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa actorului Ion Caramitru, director UNITER şi s-a prezentat spectacolul Năpasta de I.L. Caragiale, realizat de studenţii şi profesorii de la Facultatea de Arte. Pentru a se putea înţelege amploarea evenimentului, cu ecouri în presă şi cu o largă mediatizare pe site-ul Universităţii Ovidius,  ataşăm programul conferinţei. Lucrările acestei conferinţe s-au publicat în volumul Actualitatea lui Caragiale 1912-2012 (Bucureşti: Editura muzicală, 2012) apărut sub sigla STUR, în coordonearea Marinei Cap-Bun, director STUR şi a Florentinei Nicolae, secretarul ştiinţific al centrului. Referenţii ştiinţifici ai volumului, care a reunit şaptesprezece autori, au fost: prof.univ.dr. Petre Gheorghe Bârlea, prof.univ.dr. Ştefan Velniciuc şi conf.univ.dr. Dumitru Lupu.

     A urmat, în 2013, Conferinţa Naţională „Junimea şi impactul ei dupa 150 de ani” şi volumul Junimea şi impactul ei dupa 150 de ani(Bucureşti: Editura Universitară, 2014, 370 p.), cu douăzeci de autori şi având ca referenţi ştiinţifici pe: prof.univ. dr. Silviu Angelescu,prof.univ.dr. Ştefan Velniciuc, prof.univ.dr. Paul Dugneanu şi conf.univ.dr. Elena Ionescu.

     Conferinţe publice internaţionale.  Pe lângă conferinţele noastre, STUR participă activ la viaţa academică internaţională, fiind coorganizator la diferite evenimente (Reuniunea catedrelor de română şi a specialiştilor în studii româneşti din Germania, Berlin, 8-9 martie 2013) sau diseminându-şi activitatea („Per una Enciclopedia delle relazioni culturali italo-romene”, Pisa, 9-10 mai 2013). Centrul îşi propune să organizeze o serie de conferinţe publice pe baza unor protocoale bilaterale cu centrele de studii româneşti din străinătate. Folosind resursele financiare şi facilităţile programului de mobilităţi Erasmus, dorim să invităm personalităţile care susţin cele mai prestigioase programe de studii româneşti să susţină conferinţe publice la Universitatea Ovidius şi de asemenea dorim ca membrii Centrului să meargă să conferenţieze în cadrul acelor programe. În cadrul acestui proiect Marina Cap-Bun a fost în 2013 profesor invitat prin Erasmus la Universita di Pisa, unde a ţinut patru conferinţe pentru studenţi şi două comunicări la conferinţa „Per una Enciclopedia delle relazioni culturali italo-romene”, dintre care una destinată prezentării STUR şi diseminării activităţilor sale.

      Centrul se află în curs de a încheia acorduri bilaterale cu mai multe programe de studii româneşti care doresc să folosească resursele produse şi accesibilizate de noi pe pagina web. Suntem în curs de elaborare a unui acord cadru pe care să-l propunem mai multor programe de studii româneşti din lume, folosindu-ne de reţeaua de contacte create deja prin proiectul „Studiile româneşti în lume”. Parteneriatul vizează diseminarea rezultatealor STUR. Un prim parteneriat a fost deja încheiat  în 27 iunie 2012 cu programul de studii romaneşti de la Indiana University, Bloomington, cel mai important din SUA (ataşam scrisoarea scanată). Directorul STUR ţine cursuri de vară intensive de limbă şi literatură română la Indiana University, în cadrul programului SWSEEL (Summer Workshop for Eastern European and Middle Eastern Languages) ca profesor invitat, din 2009 şi această relaţie profesională a facilitat încheierea parteneriatului. 

     Centrul STUR este în curs de semnare a unui acord cu Ministerul Afacerilor Externe – Oficiul pentru românii din străinătate în vederea promovării şi diseminării activităţilor şi evenimentelor ştiinţifice şi culturale STUR, în special a conferinţelor anuale STUR, prin reţeaua externă a misiunilor diplomatice româneşti din străinătate.

Colaborărilocale: Centrul STUR colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Casa Corpului Didactic, pentru promovarea studiilor româneşti şi diseminarea rezultatelor cercetării în practica didactică şi a oferirii de cursuri de perfecţionare profesională în vederea modernizării procesului didactic şi a implementării noilor instrumente şi metodologii didactice elaborate în cadrul granturilor şi proiectelor STUR.

Cursuri de formare profesională: Cursuri Comenius. În cadrul Proiectului european de tip Comenius „European Music Portfolio – a Creative Way into Languages” (2009-2012) (Conf.dr. Marina Cap-Bun – director naţional; conf.dr. Dumitru Lupu, lect. dr. Daniela Hanţiu, asist. drd. Iliana Velescu – membri ), Centrul a organizat în aprilie 2012 cursuri Comenius, de diseminare a metodei promovate de acestui mod de învăţare a limbilor străine, cu o largă participare al profesorilor şi învăţătorilor din învăţământul preuniversitar constănţean şi urmează să organizeze astfel de cursuri naţionale de formare în următorii cinci ani, 2012-2017, conform obligaţiilor asumate prin acordul de parteneriat şi conform scrisorii de parteneriat în vederea atingerii acestui obiectiv. Cursuri de formare profesională destinate profesorilor constănţeni care predau studii româneşti în parteneriat cu Casa Corpului Didactic.