TRADUCTOLOGIE, TERMINOLOGIE, COMUNICARE

Obiectivele şi perspectivele programului de masterat

     Programul de masterat Traductologie, Terminologie, Comunicare(engleză, franceză, italiană, germană, turcă)este proiectat pentru a raspunde nevoii de adaptare a sistemului de învăţământ din ţara noastră la sistemul european LMD (licenţă, masterat, doctorat). Astfel, programul asigură continuarea şi aprofundarea studiilor de licenţă din domeniul Limbi Moderne Aplicate, dar vizează şi absolvenţi ai specializărilor filologice sau ai altor specializări de licenţă interesaţi de specializarea propusă.

     Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care cunosc cel puţin două dintre limbile străine propuse de program (dintre care cel puţin una sa fie limba engleză sau limba franceză). Programul este deschis atât absolvenţilor cu licenţă în domeniile Limbi Moderne Aplicate, Limbă şi literatură, Studii americane, cât şi absolvenţilor din alte domenii de licenţă, a căror activitate profesională presupune cunoaşterea aprofundată  a cel puţin două limbi străine (dintre care cel puţin una sa fie limba engleză sau limba franceză): relaţii internaţionale, turism, administraţie publică, drept internaţional, studii politice, etc.

     Masteratul supus acreditării vine, astfel, în întâmpinarea politicilor europene privitoare la multilingvism şi la obiectivul Barcelona: comunicarea în limba maternă plus alte două limbi străine. O politică de succes privind multilingvismul poate spori şansele de reuşită în viaţă ale cetăţenilor europeni: poate creşte capacitatea lor de angajare în câmpul muncii, facilita accesul la servicii şi drepturi şi sprijini solidaritatea prin îmbunătăţirea dialogului intercultural şi a coeziunii sociale.

Perspectivele profesionale

     Programul se desfăşoară pe o durată de 2 ani (120 de credite), cu posibilitatea de continuare prin studii de doctorat. Absolvenţii care obţin cele 120 de credtite pot exercita următoarele ocupaţii posibile:traducător limbaje de specialitate (masterat), traducător de literatură straină - edituri (masterat), traducător birou traduceri (masterat), mediator lingvistic şi cultural, funcţionar public pe probleme de interculturalitate, asistent manager, corector editură/ziar/birou traduceri (masterat), terminolog, asistent comunicare şi relaţii cu publicul, referent relaţii externe, agent de turism, documentarist (masterat), asistent de cercetare lingvistică, corector editură / presă, corector  (masterat).