Acte necesare

Pentru înscrierea candidaților la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă / masterat, sunt necesare următoarele acte:

 

A. Pentru cetăţenii români:

1)       cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se completeaza online la inscriere);

2)       certificatul de naştere, în copie legalizată;

3)       actul de identitate în copie simplă;

4)       certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

5)       diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2016, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;

6)       foaia matricolă în original/copie legalizată;

7)       adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.

8)       două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

9)       chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

10)    dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

11)    copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predate originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

12)    candidaţii la programele de masterat vor depune în plus diploma de licenţă în original sau copie legalizată, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2016) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări, cât şi foaia matricolă în original/copie legalizată;

13)    în cazul candidaților la masteratele în limbă străină, absolvenți ai unor facultăți nefilologice, se va depune la dosarul de admitere a unui certificat de competență lingvistică – nivel B2 (pentru limba străină în care se desfășoară programul de masterat), emis de un centru autorizat, conform Regulamentului de Evaluare a Competenţelor Lingvistice şi de Eliberare a Certificatelor de Competenţă Lingvistică.

14)    pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

·         recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

·         copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

·         declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

·         cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii.

 

 

 

B. Candidaţii cetăţeni ai statelor membre UE, SEE şi CEse pot înscrie prezentând documentele stipulate în Art. 21, alin (1), pct. b) din metodologia cadru.

III. CONDIŢII SPECIALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

1.       Candidaţii care au deja calitatea de student la data înscrierii pot urma un al doilea domeniu de studiu de licenţă numai prin concurs de admitere, in aceleaşi condiţii ca un absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, in conformitate cu legislaţia în vigoare. In acest caz, studentul-candidat este obligat să declare in cererea de înscriere statutul său de student cu sau fără taxă.

2.       Studenţii admişi la domeniile de studiu universitare de licență acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul instituţiilor de învătământ superior particular pot să-şi continue studiile in cadrul specializărilor de studiu identice sau similare din Universitatea „Ovidius" Constanţa, cu condiţia ca aceştia să participe la concursul de admitere in specializarea respectivă şi să fie declaraţi admişi in cadrul cifrei de şcolarizare aprobate. Anul de studiu in care studenţii admişi prin concurs vor fi înmatriculati este stabilit pe baza documentelor de şcolarizare, prezentate de student.

3.       Candidaţii rromicare îsi probează statutul lor cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenţionate de la bugetul de stat. Admiterea se realizează pe criterii minimale (media 5.00), în ordinea descrescătoare a mediei de concurs,pe locurile repartizate special candidaţilor rromi.

4.       Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III, la limba română sau limbi străine vor fi admişi pe locurile bugetare, fără examen de admitere, la specializarea A sau B, la care au obţinut premiul respectiv, în limita locurilor aflate în concurs.  

5.       Pentru olimpici, dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale calităţii de olimpic, respectiv diploma in original sau copie legalizată (daca urmează doua specializări).