Acte necesare

În vederea înscrierii pentru concursul de admitere, candidații români vor încărca pe platformă următoarele documente:

 1. fișa-tip de înscrierepentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (generată de platformă);
 2. certificatul de naștere;
 3. actul de identitate;
 4. certificatul de căsătorie(dacă este cazul);
 5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2019, diploma ori adeverința de bacalaureat, în original. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de bacalaureat pentru promoţia 2018care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere.
 6.   prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2018-2019, în baza acordului scris al acestora, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 7. diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2019) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 8. adeverințadin care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 9.   documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în original si copie, cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere, în cazul înscrierii la studii universitate de licență;
 10.   copie dupălegitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență/master (la care candidatul a predat originalele);
 11. foaia matricolă;
 12.  adeverință medicalăeliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 13. patru fotografii color tip buletin/carte de identitate;
 14. dovada plății taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 15. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  1. recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  2. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
  3. declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 16. Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.
 17. La inscrierea on-line, candidatii vor încărca în platforma de admitere on-line copii scanate ale documentelor prevăzute la alin (1). Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse la inmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis).

 

 

Dosarele de candidatură pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE vor conține, următoarele documente:

 1. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată;
 3. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate
 4. copie de pe pașaport(paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 5. certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 6. diploma de bacalaureatsau echivalentă ori, pentru promoția 2019, adeverința debacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către  Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
 7. diploma de licenţă în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 8. cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni pentru admitere la studii; în două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu în cadrul MEN (in cazul in care se solicita obtinerea atestatului prin UOC);
 9. atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);
 10. foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitate de master, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau supra-legalizate de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română
 11. certificat de absolvirea anului pregătitor de limba romana sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate deMEN, la admiterea la studii universitare de licență/master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1; certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, recunoscut la nivel national/international,nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, sau certificat de competență lingvistică pentru limba engleză obținut prin susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va organiza programul de studii pentru care candideaza și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă, precum si cei ce posedă un certificat de competență lingvistică, valabil internațional, cu nivel minim acceptat B1 (CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL - pentru limba engleza, DELF - pentru limba franceza, etc).
 12. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 13. patru fotografii color tip buletin/carte de identitate; chitanța de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverința sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 14. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 15. copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studii de licență/master (la care candidatul a predat originalele);
 16. declarația pe proprie răspunderepentru veridicitatea actelor;
 17. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;
 18. procură notarialăcu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidații cetățeni străini care nu depun dosarele personal;
 19. copia chitanței de evaluarea dosarului la DSS;
 20. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

 

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere.

 

 

Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE şi CE va conține, următoarele documente într-un dosar plic:

 1. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată;
 3. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate
 4. copie de pe pașaport(paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 5. certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 6. diploma de bacalaureatsau echivalentă ori, pentru promoția 2019, adeverința debacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către  Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
 7. diploma de licență în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 8. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii,în două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației Naționale; completată la toate rubricile;
 9. foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitate de master, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau supra-legalizate de către Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română
 10. certificat de competență lingvisticăpentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale cu nivelul acceptat minim B1sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituțiile agreate de către MEN;certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/masterla care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va organiza programul de studii pentru care candideaza și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă, precum si cei ce posedă un certificat de competență lingvistică, valabil internațional, cu nivel minim acceptat B1 (CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL - pentru limba engleza, DELF - pentru limba franceza, etc).
 11. adeverință medicalăcare atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 12. patru fotografii color tip buletin/C.I.;
 13. copia chitanţei de evaluarea dosarului la DSS;
 14. copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 15. declarație pe propria răspunderepentru veridicitatea actelor;
 16. declarație cu lista documentelordepuse la dosar;
 17. procură notarialăcu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii care nu depun dosarele personal;

La înmatriculare, candidații vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii (valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv; orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către MEN a unei noi scrisori de acceptare) şi paşaportul cu viză valabilă.

Taxa de înscriere a candidaților străini din statele UE, SEE, CE, precum și a candidaților din țările terțe UE, SEE, CE se va achita la depunerea dosarului de înscriere la DSS.

 

 

Candidații rromicare îşi probează statutul cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenționate de la bugetul de stat, în conformitate cu Art. 20 litera o.